Prieš 130 metų gimė generolas leitenantas Petras Kubiliūnas

Generolas leitenantas, kuris, nepaisant ypatingai svarių nuopelnų ir nusipelnytų apdovanojimų, dar nepriklausomoje Lietuvoje buvo pasmerktas myriop. Tokia intriguojančia gyvenimo apžvalgos antrašte siekiame Jus sudominti ir prisiminti šią dieną prieš 130 metų pasaulį išvydusį Petrą Kubiliūną.

Prieš pasinerdami į tą kritinį egzekucijos momentą, pažvelkime kaip iki jo klostėsi šio karininko karjera ir kokiais nuopelnais jis užsitarnavo gimimo metinių prisiminimą. Dar carinės Rusijos imperijos kariuomenėje, tarnaudamas latvių pulke, pakilo iki kapitono laipsnio. Tokio laipsnio nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje ir ryškų karininkų trūkumą išgyvenančiose jos kuriamose karinėse pajėgose visiškai užteko 3 pėstininkų pulko bataliono vado pareigoms. Visas savo įgytas karininko žinias teko iškart demonstruoti kovose prieš Raudonąją armiją. Pastaroji patirtis padėjo toliau kilti karininko karjeros kelyje ir Nepriklausomybės kovų laikotarpį užbaigti uniformą puošiant pulkininko leitenanto antpečiams.

Taikos metais vadovavo šarvuočių rinktinės tankų batalionui, Autobatalionui. Taip pat nesustojo lavintis ir 1925 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, o vėliau – Čekoslovakijos generalinio štabo akademiją Prahoje ir kursus Paryžiuje. Išskirtinai pasižymėjo iniciatyviai rūpinantis Gaižiūnų poligono įrengimu ir, svarbiausia, Aukštosios karo mokyklos įsteigimu 1931 m. Taip pat privalu paminėti vadovavimą Vyriausiajam štabui, kartu einant ir kariuomenės vado pareigas.

Ir štai išaušta lemtingieji 1934 m., kurių įvykiais taip dramatiškai pradėjome šio minėjimo tekstą. Tiksliau reikia išskirti vieną įvykį, būtent birželio 7 d. įvykusį voldemarininkų pučą, siekusį nuversti esamą valdžią ir joje matyti Augustiną Voldemarą. Kaip ir kitiems šios organizacijos keltiems pučams, taip ir šiam nepavyko pasiekti reikšmingų rezultatų, o aktyviausių narių laukė griežčiausia bausmė. Dabar galime pakartoti, ką rašėme pirmajame sakinyje – P. Kubiliūnui skirta mirties bausmė. Gerai… Gal ir per daug dramatiškai išskyrėme šią žinią, kadangi paskirtąją bausmę prezidentas Antanas Smetona sušvelnino iki sunkių darbų kalėjimo, o 1937 m. atleistas ir nuo jo. Vis dėlto, karininko gyvenimas baigėsi būtent įvykdžius mirties bausmės nuosprendį, tik tai atliko ne Lietuvos valstybė, o ją okupavusios Sovietų Sąjungos valdžios budeliai.

Tačiau šiandien, per 130-ąsias P. Kubiliūno gimimo metines, prisiminkime jį būtent už nuopelnus Lietuvai, o ypatingai už Aukštosios karo mokyklos įsteigimą, kuri leido ruošti karininkus gimtojoje šalyje aukščiausiu lygiu.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių vertybės.

Lietuvos kariuomenės gen. ltn. Petras Kubiliūnas ant žirgo priima pagarbą, 1931–1934 m.
Plk. ltn. Petro Kubiliūno šaržo kopija. Originalo autorius – dailininkas Leizeris Kaganas, XX a. 4 deš.
Lietuvos kariuomenės plk. Petras Kubiliūnas su savo šeima, 1926 m.
Lietuvos kariuomenės gen. št. plk. Petras Kubiliūnas su žmona Irena Kubiliūniene, 1929 m.
Lietuvos kariuomenės gen. št. plk. Petras Kubiliūnas su sūnumi ir tėvu, ~1928 m.
Lietuvos kariuomenės gen. ltn. Petras Kubiliūnas Varėnos poligono miške, 1931 m.
Lietuvos kariuomenės gen. ltn. Petras Kubiliūnas ant žirgo, 1932 m.
Lietuvos kariuomenės gen. ltn. Petras Kubiliūnas (sėdi priekyje kairėje) po ančių medžioklės Gaižiūnų poligone, 1931 m. Aukščiau ant „Buick“ automobilio sėdi plk. Oskaras Urbonas.
Lietuvos kariuomenės gen. ltn. Petras Kubiliūnas su žmona Irena Kubiliūniene Šveicarijoje, 1933 m.
Lietuvos kariuomenės 1-ojo pasienio pulko vadas plk. ltn. Petras Kubiliūnas, 1921 m.
Lietuvos kariuomenės karininkai prie imitacinio mūšio rengimo stalo. Ketvirtas iš dešinės sėdi kpt. Tomas Kukta. Antras iš kairės sėdi, ir su lazdele rodo mūšio eigą gen. št. plk. Petras Kubiliūnas. 1928 m.
Lietuvos kariuomenės penktojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pulko vėliavos įteikimo šventė. Vėliavos įteikimo aktą skaito Respublikos prezidento adjutantas kpt. Tadas Šakmanas. Pirmoje eilėje iš kairės pirmas stovi Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, antras – Krašto apsaugos ministras gen. ltn. Teodoras Daukantas, trečias – Vyriausiojo kariuomenės štabo valdybos viršininkas plk. ltn. Petras Kubiliūnas. Antroje eilėje iš kairės pirmas stovi ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras, antras – II karo apygardos viršininkas plk. Kazys Skučas, trečias – plk. ltn. Zenonas Gerulaitis. 1928 m.
Generalinio štabo kursų atidarymas, 1932 m. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės sėdi plk. Boleslovas Jakutis (matoma pusė veido), antras – plk. Kazys Skučas, trečias – plk. Balys Giedraitis, ketvirtas – gen. ltn. Petras Kubiliūnas. Antroje eilėje iš kairės pirmas – plk. ltn. Kazys Grinius, antras – plk. Juozas Šarauskas, trečias – plk. Klemensas Popeliučka, ketvirtas – gen. ltn. Jonas Jackus, penktas – plk. Oskaras Urbonas, šeštas – gen. ltn. Jonas Sutkus. Trečioje eilėje iš kairės antras – kpt. Kostas Dulksnys, ketvirtas – plk. ltn. Stasys Zaskevičius, šeštas – mjr. Vincas Kiršinas. Ketvirtoje eilėje iš dešinės pirmas – kpt. Vladas Motieka, antras – mjr. Adolfas Urbšas.
Lietuvos kariuomenės karininkai Kauno Laisvės alėjoje, 1934 m. Iš kairės: gen. ltn. Petras Kubiliūnas, gen. št. plk. Juozas Lanskoronskis, gen. ltn. Zenonas Gerulaitis.