Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas
1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1682

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
1998 m. gegužės 5 d. Nr. VIII-723

Karo policijos įstatymas
1998 m. spalio 22 d. Nr. VIII-911

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
2002 m. sausio 15 d. Nr. IX-705

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2017 m. balandžio 5 d. Nr. 254

Krašto apsaugos ministro teisės aktai

Krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1337 „Dėl krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-978 „Dėl asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir kontrolės krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“

Krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“

Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“

Krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-318 „Dėl Krašto apsaugos sistemos 2017–2021 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“

Krašto apsaugos ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-386 „Dėl Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašo patvirtinimo“

Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro teisės aktai, kuriais rekomenduojama vadovautis Krašto apsaugos ministerijai pavaldžiam Vytauto Didžiojo karo muziejui

Kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“
2005 m. gruodžio 16 d. Nr. ĮV-716

Kultūros ministro įsakymas „Dėl kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“
2014 m. balandžio 8 d. Nr. ĮV-243