Kontaktai

Ekskursijos vedamos antradieniais-sekmadieniais, 10:00–17:00 val., iš anksto užsiregistravus į ekskursiją tel. nr (8 37) 55 32 49.

Lankymas yra NEMOKAMAS.

Spaustuvės adresas: Spaustuvės g. 2, Salių k., Domeikavos sen.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį*.

*Informuojame, jog asmens duomenys bus tvarkomi COVID-19 (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais ir bus saugomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklėmis, patvirtintomis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklių patvirtinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.