Kontaktai

Ekskursijos vedamos antradieniais-sekmadieniais, 10:00–17:00 val., iš anksto užsiregistravus į ekskursiją tel. nr (8 37) 55 32 49.

Lankymas yra NEMOKAMAS.

Spaustuvės adresas: Spaustuvės g. 2, Salių k., Domeikavos sen.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį*.

*Informuojame, jog asmens duomenys bus saugomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklėmis, patvirtintomis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklių patvirtinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.