Viešų ir privačių interesų derinimas

Privačių interesų deklaravimo tikslas:

Sudaryti sąlygas atskleisti deklaruojančiųjų asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad deklaruojantys asmenys visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) arba kitiems, LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodytiems subjektams, pateikiant privačių interesų deklaraciją.


Dovanų politika

Vytauto Didžiojo karo muziejaus dovanų politika