105-osios Pirmojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pulko įkūrimo metinės

Lietuvos kariuomenės diena švenčiama lapkričio 23 dieną, kuomet premjero Augustino Voldemaro įsakymu buvo įkurta Apsaugos Taryba.

Tačiau Lietuvos kariuomenė buvo kuriama ne tuščioje vietoje. Dar lapkričio 1 dieną, Lietuvos Tarybai pavedus, karininkas Vincas Grigaliūnas-Glovackis Vilniuje pradėjo organizuoti pirmąjį pėstininkų pulką. 

Oficialiai pulkas vadintas Pirmojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulku.

Pradžia nebuvo lengva: nebuvo nei ginklų, nei patalpų, nei maisto. O kur dar Lietuvos teritorijoje šeimininkaujanti Vokietijos kariuomenė.

Tačiau pulkas po truputį kūrėsi ir stiprėjo. Iš vokiečių buvo nelegaliai įsigyjami ginklai, į pulką vis gausiau stojo tarnauti kariai ir karininkai, o netrukus buvo išsikelta į kareivines Alytuje. 1923 metais pulkas perdislokuotas į Ukmergę.

Pulko kariai Lietuvos Nepriklausomybės kovose 1919-1920 metais narsiai gynė tėvynę ir pakariauti jiems teko ir su bolševikais, ir su bermontininkais, ir su lenkais. Šie Lietuvos gynėjai kovėsi garsiosiose Radviliškio kautynėse su bermontininkais 1919-ųjų lapkritį, vadavo Aukštaitiją nuo bolševikų 1919-ųjų vasarą.

Vyčio kryžiaus ordinais nepriklausomoje Lietuvoje buvo apdovanota 40 pulko karininkų ir per 200 kareivių.

Daugelis iš jūsų žinote, jog pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, kritęs  už Lietuvos nepriklausomybę, buvo Antanas Juozapavičius. Tačiau ar žinote, kad kovose su bolševikais ant Alytaus tilto 1919 m. vasario 13 dieną žuvęs karininkas tarnavo būtent Pirmajame pėstininkų pulke?

1939 metų spalį, Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, pulko kariai žygiavo į Vilnių, kur atliko gautą garbingą užduotį. Jie turėjo Gedimino pilies bokšte iškelti Lietuvos trispalvę. Spalio 29-osios rytą, grojant pulko orkestrui ir griaudžiant artilerijos saliutui, tai atliko pulko vadas Leonas Gustaitis.

Atkurtos Lietuvos kariuomenėje Pirmojo pėstininkų tradicijas tęsia Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino štabo batalionas, dislokuotas Vilniuje.

Su švente, Gediminėnai!

Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pulko kariai pietauja manevrų metu. XX a. 1927 m. Nuotrauka iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių.