Įgyvendintas Vytauto Didžiojo karo muziejaus pastato dalies atnaujinimas

Vytauto Didžiojo karo muziejuje įgyvendintas pastato, esančio Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos teritorijoje (Vytauto pr. 49, Kaunas), dalies atnaujinimo projektas, finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, taip pat valstybės biudžeto lėšomis (Klimato kaitos programa) bei Krašto apsaugos ministerijos skiriamais asignavimais.

Projekto tikslas buvo pagerinti pastato ir jo inžinerinių sistemų fizines bei energines savybes, didinant energijos vartojimo efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), taip pat užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams. Karo medicinos tarnybos teritorijoje esantis nekilnojamojo kultūros paveldo objektas statytas ir intensyviai eksploatuotas XIX amžiuje, todėl pastato šilumos nuostoliai neatitiko normatyvinių reikalavimų, buvo suirusios inžinerinės sistemos. Atnaujinus pastatą pagerinta konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinė bei estetinė būklė,  įgyvendintos šiluminės energijos taupymo priemonių grupės.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atkasti ir išdžiovinti akmeniniai pastato pamatai, jie apšiltinti, įrengta hidroizoliacija bei drenažas. Taikant naujus nekilnojamųjų kultūros paveldo pastatų apšiltinimui tinkančius technologinius sprendimus, buvo naudojamas specialus termotinkas, kuriuo buvo apšiltintos pastato sienos. Tuo pačiu metu buvo restauruotas ir pastato mūras, sutvirtintos jo sienos, suremontuota ir apšiltinta antro aukšto perdanga po nešildoma palėpe. Siekiant užtikrinti kultūros paveldo objektui keliamus reikalavimus bei išlaikyti šilumą, visame pastate pakeisti langai, sumontuota moderni vėdinimo sistema, kuri garantuoja komfortą dirbantiems muziejininkams ir užtikrina tinkamas sąlygas saugomoms muziejinėms vertybėms.

Projekte numatytos veikos yra baigtos. Įgyvendinus projektą padidinta pastato energetinio naudingumo klasė nuo F iki C energetinio efektyvumo klasės, metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažintas iki 61,60 t. CO2 ekv, Karo muziejaus darbuotojams sudarytos higienos normas atitinkančios darbo sąlygos, o muziejinės vertybės saugomos tam pritaikytoje aplinkoje. Vėliau pastate planuojama įrengti 50 darbo vietų ir atverti muziejaus rinkinių saugyklas, kuriose būtų organizuojamos ekskursijos, bendradarbiaujant su universitetais, Lietuvos ir užsienio muziejais rengiamos konferencijos, atliekami moksliniai tyrimai.

Daugiau apie 2014-2020 m. ES fondų investicijas: https://bit.ly/2Na6fUk