Juozas Lukša. Įamžinimo vietos ir žygiai

JUOZO LUKŠOS ATMINIMO ĮAMŽINIMO VIETOS

KAUNE
Kauno „Aušros“ gimnazijos istorinėje ekspozicijoje (paminėtas tarp kitų moksleivių Laisvės kovotojų).
Kauno technologijos universiteto centriniuose rūmuose ekspozicijoje (paminėtas tarp kitų universiteto kūrėjų, autorė Audronė Veilentienė).
Viena iš Kauno miesto gatvių pavadinta Juozo Lukšos-Daumanto vardu.

KAUNO RAJONE
Kauno rajono Garliavos 3-ioji vidurinė mokykla 1994 m. pavadinta juozo Lukšos gimnazija, įkurtas Juozo Lukšos memorialinis muziejus, jame saugomos įvairios relikvijos. Gimnazijoje veikia Juozo Lukšos moksleivių ateitininkų kuopa.
Garliavoje viena iš gatvių pavadinta Juozo Lukšos vardu. Ji yra ilgiausia gatvė Kauno rajone, veda į J. Lukšos žūties vietą. Prie pirmojo gatvės namo 1990 m. pritvirtinta memorialinė lenta (iniciatyva – Kauno rajono Lietuvos Sąjūdžio narių).
Pabartupio kaime, žūties vietoje – memorialinis paminklas LLKS įgaliotiniui užsienyje ats. mjr. Juozui Lukšai atminti (iniciatyva – Antano Lukšos, skulptorius Juozas Šlivinskas, architektas Algis Mikėnas), 2000 m.
Pirmą kartą Juozo Lukšos žūties vieta mediniu kryželiu, dabar saugomu Gimnazijos muziejuje, buvo pažymėta 1973 metais bendražygio Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos, lydėjusio Juozą į lemtingą susitikimą su išdaviku Jonu Kukausku.

PRIENŲ RAJONE
Veiverių seniūnijos Juodbūdžio kaime Simano ir Onos Lukšų sodyboje Kryžius tėvų ir sūnų: Vinco, Jurgio, Juozo, Stasio atminimui (iniciatyva Antano Lukšos, tautodailininkas Eugenijus Šimanskis), 1995 m.
Juozo Lukšos vardu pavadinta gatvė Juodbūdžio kaime.
Veiverių „Skausmo kalnelyje“paminklinė atminimo kompozicija žuvusių brolių: Jurgio Lukšos-Piršlio, Juozo Albino Lukšos-Skirmanto, Stasio Lukšos-Juodvarnio, atminimui (autoriai P. Petraitis, L. Juozėnas (Juozo Lukšos bendrakursis Kauno universitete), 1995 m.
Veiveriuose, prie Antano Kučingio meno mokyklos (buv. Mokytojų seminarija), – paminklinis obeliskas progimnazijos moksleiviui Juozui Lukšai atminti (iniciatyva Antano Lukšos, skulptorius Vidas Cikana), 1996 m.
Veiveriuose, Prienų krašto muziejaus ekspozicija, skirta Juozui Lukšai atminti (kraštietės Marijos Lisinskienės iniciatyva), 2008 m.
Veiverių seniūnijos Šilavoto miestelyje Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės memoriale Juozas Lukša įamžintas tarp kitų 530-ies kovotojų (iniciatyva Antano Lukšos, skulptorius Juozas Šlivinskas, architektas Algis Mikėnas), 2003 m.
Prienų krašto muziejuje ekspozicija Lukšų šeimai atminti (autorė – vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė), 2019 m.
Juozo Lukšos vardu pavadinta gatvė Prienuose.

JONAVOS RAJONE
Rukloje – Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centras, pavadinimas suteiktas 2011 m.

VILNIUJE
Vilniaus dailės akademijoje įrengta memorialinė lenta studentui Juozui Lukšai atminti (iniciatyva – diplomato Stasio Antano Bačkio, pašventinta dvasininko Audrio Juozo Bačkio), 1991 m.
Juozo Lukšos vardu pavadintas skveras (2021 m.)

LITERATŪROS KŪRINIUOSE
Juozas Daumantas (Juozas Lukša) „Partizanai“, Kaunas, 2005, (išleistos 5 laidos, išversta į anglų, vokiečių, švedų, ukrainiečių kalbas), Juozas Lukša-Daumantas „Laiškai mylimosioms“, Kaunas, LPKTS,
Antanina Garmutė, Išėjo broliai. Dokumentinės apybraižos. Kaunas, 2004.
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, Likviduoti Skirmantą.
Antanas Paulavičius „Partizanas Daumantas“ herojinė poema, Kaunas, 2006.
Vida Uršulė Ruseckienė, Laisvės rūmą architektas. Istorinis romanas, Kaunas, 2007.
Vytautas Juodsnukis, Suvalkijos partizanų takais. LPKTS, 2011.
Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII Vatikane. 1947 m. rugsėjis, LPKTS, 2001.
Sovietinių šmeižikų knyga: M. Chienas, K. Šmigelskis, E. Uldukis, Vanagai iš anapus. Vilnius, 1960 m.

KINE
Dokumentinis filmas „Baladė apie Daumantą, režisierius V. V. Landsbergis, 1995 m.
Įtempto siužeto istorinė drama „Vienui vieni“, režisierius Jonas Vaitkus, 2003 m.
Spektaklis (godos) „Ir vėl iš Tavo kraujo kelsis Lietuva“, režisierius Povilas Mataitis.
Dokumentinis kino filmas „Nematomas Frontas“, režisavo Jonas Ohmanas, Vincas Sruoginis, Markas Johnstonas, 2015 m.

Sąrašą sudarė Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė, 2020 m.

JUOZĄ LUKŠĄ MENANČIŲ VIETŲ GIDAS

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUS
F. Martišiaus g. 13, Prienai
Viena iš muziejaus ekspozicijų pasakoja visos Lukšų šeimos istoriją. Čia galima pamatyti Juozo Lukšos pilotę, taip pat kryžių ir paveikslą, prie kurių Ona Lukšienė palaimino savo sūnus išleisdama partizanauti. Juodbūdyje, tėviškės seklyčioje, Ona Lukšienė suklupdė keturis savo sūnus: Jurgį, Stasį, Antaną ir Juozą. Rankomis liesdama jaunuolių galvas, tyliai kalbėjo: „Laiminu jus šventai kovai. Jūsų žingsnius tesaugo Viešpats Dievas. Prisiekite okupantui nepasiduoti gyvi…“

ŠILAVOTAS, PRIENŲ R.
Šilavoto mūriukas. A. Radušio g. 17, Šilavotas
Rezistencinio pasipriešinimo kovas menantis pastatas su rūsyje išlikusiais betono sienose ir lubose išraižytais čia kalintų ir kankintų žmonių įrašais. Pastatytas 1938 m. kaip ligoninė. 1944–1953 m. jame veikė NKVD-MVD-MGB būstinė su laikinojo sulaikymo areštine. Partizanai tris kartus bandė užimti okupantų būstinę  – mūriuką. Deja, visi mūšiai buvo nesėkmingi. Dabar šiame pastate veikia muziejus ir ambulatorija.
Ruošdamiesi vienam iš puolimų, iš pradžių partizanai buvo sumanę susprogdinti NKVD būstinę. Laimei, šis sumanymas nepavyko (arklinis vežimas, gabenęs sprogmenis, užstrigo griovyje). Sprogdinant būtų patirta daug nuostolių: partizanai būtų buvę kontūzyti, apkurtę, būtų išbyrėję bažnyčios langai. Šventoriuje puolimui buvo paruošti greičiausiai keturi kulkosvaidžiai. Mūriukas buvo smarkiai apšaudomas iš visų keturių pusių, partizanai buvo išsidėstę visame miestelyje. Kelias valandas trukusiam mūšiui vadovavo Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Žiedas. Partizanų pusėje kovėsi 60 vyrų, Šilavoto NKVD įguloje – 17.
Senieji Šilavoto gyventojai dar ir šiandieną mena (prieš pastato rekonstrukciją dar matytas) kulkų žymes sienoje nuo bažnyčios pusės.
Šios stribų būstinės puolimai yra aprašyti Juozo Daumanto knygoje „Partizanai“ ir Lietuvos kariuomenės viršilos Ernesto Kuckailio knygoje „Dešimt kautynių“.
Muziejuje eksponuojami partizanų memorialiniai daiktai: Geležinio Vilko rinktinės vado Juozui Stravinskui-Žiedui, Kardui priklausiusi Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto skulptūrėlė, Geležinio Vilko rinktinės partizanų kunigo Antano Mieldažio memorialiniai daiktai, partizanų puskarininkio Liudviko Dabrišiaus-Kareivio švarkas ir batai, rasti remontuojant ekspozicines patalpas. Įrengtoje fotolaboratorijoje galima pamatyti Šilavoto apylinkių partizanų, tremtinių ir politinių kalinių nuotraukų, vaizdų iš 1944–1953 m. Šilavoto. 2020 m. pastatui ir teritorijai aplink jį yra suteiktas kultūros vertybės statusas.

TAURO APYGARDOS GELEŽINIO VILKO RINKTINĖS MEMORIALAS
Skvere priešais Šilavoto Švč. Jėzaus širdies bažnyčią.
Memorialas skirtas šioje vietoje niekintiems ir 1946–1950 m. Šilavoto apylinkėse žuvusiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanams atminti.

ŠILAVOTO ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES BAŽNYČIA
A. Radušio g. 1, Šilavotas
Per 1945 m. lapkričio 16–17 d. vykusio okupantų būstinės – mūriuko puolimą (antrąjį) bažnyčioje buvo tvarstomi sužeistieji. Šilavoto parapijos klebonas Antanas Kubilius tyčia buvo palikęs bažnyčios raktus prie durų. Gera priedanga partizanams tapo ir šventoriaus tvora, todėl iki šiol joje matyti buvusio mūšio kulkų paliktos žymės.
Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.

NUŽUDYTŲ PARTIZANŲ KAPINĖS ŠILAVOTE
Šilavoto miestelio kapinaičių šiaurės vakarinis pakraštys, 54°40’04.6″N 23°45’28.2″E
Šilavoto kaimo kapinaičių šiaurės vakariniame pakraštyje dabar stovi medinis kryžius žuvusiems už Lietuvos laisvę 1946–1950 m. atminti ir keliolika Lietuvos kario paminklinių kryžių Šilavoto apylinkėse žuvusiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanams su iškaltais jų vardais.
Anksčiau šioje vietoje, šalia kapinių tvoros vietiniai žmonės turėjo išsikasę duobes bulvėms laikyti. 1945–1950 m. stribai į šias duobes atvežę sumesdavo nužudytųjų kūnus – iš viso apie 50 partizanų.
Kryžius pastatytas 1989 m, atnaujintas 2006 m. Lietuvos kario kryžiai pastatyti 1996 m.

PARTIZANŲ LUKŠŲ GIMTOJI SODYBA
Juodbūdžio k., Prienų r. 54°44’10.2″N 23°45’36.8″E
Juodbūdžio kaime gyveno dar Juozo Lukšos seneliai, paskui ir tėvai – Simonas Lukša ir Ona Lukšienė (Vilkaitė). Čia gimė ir augo Juozas Lukša-Skirmantas, Mykolaitis (1921–1951) ir keturi jo broliai: partizanų ryšininkas Vincas Lukša (1905–1993) ir partizanai: Jurgis Lukša-Piršlys (1920–1947), Stasys Lukša-Juodvarnis, Tautvydas (1926–1947), Antanas Lukša-Arūnas (1923–2016). 1947 m. sodyboje buvo įrengta partizanų slėptuvė. 1947 m. birželio 13 d. čia buvo sušaudytas vienas iš brolių – Jurgis.
Dabar sodyboje pastatytas Kryžius ir atminimo ženklas Lukšų šeimos pasiaukojamam gyvenimui pagerbti.

ŠILAVOTO DAVATKYNAS IR SKULPTŪRŲ TAKAS
Lašašos g. 11, Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav.
Daugiau nei šimtmetį nuošalioje vietoje gyvenusios moterys, daugiausia našlės, rūpinosi žmonių mokymu, dvasiniu ugdymu, suteikdavo prieglobstį bėdoje atsidūrusiems, taip pat ir sovietinės valdžios persekiojamiems žmonėms.
Į davatkyną galima nueiti ir pėsčiųjų taku (apie 700 m nuo bažnyčios) ir pakeliui pasigrožėti ant medžių pritvirtintomis skulptūromis.

PARTIZANŲ KAPINAITĖS KLEBIŠKIO MIŠKE
Klebiškio miškas, Prienų r., 54.686505,23.840518
1944 m. Visų Šventųjų dieną šiame miške Tėvynei Lietuvai prisiekė pirmieji Geležinio Vilko rinktinės partizanai. Čia slapta laidoti 1945–1946 m. žuvę Geležinio Vilko partizanai, ryšininkai ir rėmėjai:  Atgimimo metais sumūrytas paminklas-koplytėlė, joje įkomponuotas išlikęs autentiškas cementinis kryžius su Nukryžiuotoju – nors ne kartą verstas ir niekintas, bet stebuklingai išlikęs.

DEGIMŲ KAUTYNIŲ IR PARTIZANŲ RĖMĖJŲ VILKŲ SODYBOS VIETA KLEBIŠKO MIŠKE
54°42’36.3″N 23°49’08.8″E
Vienas didžiausių Geležinio Vilko partizanų mūšių įvyko 1945 m. birželio mėn. viduryje. Apie 50-ies partizanų dalinys kairiajame Jiesios krante vykdė taktikos pratybas, iš atokiai išdėstytų stebėjimo postų buvo stebimi pagrindiniai keliai ir artimiausios gyvenvietės, informacija per pasiuntinius-ryšininkus operatyviai perduodama vadui. Apie 4 valandą po pietų sargybiniai pastebėjo besiartinančias dideles priešo pajėgas… Degimų kautynės baigėsi partizanų rėmėjų brolių Jurgio ir Prano Vilkų sodybų sudeginimu. Viena iš šių sodybų buvo Juozo Lukšos mamos Onos tėviškė.
Lietuvos kariuomenės viršila Ernestas Kuckailis 2019 metais ištyrinėjo vietovę: pagal radinius ir išlikusią dokumentinę medžiagą (atsiminimus, Juozo Daumanto knygą partizanai“ ir kt.) išsiaiškino skyrių pozicijas, partizanų skaičių, naudotus ginklus, rekonstravo mūšio eigą, ir visa tai įamžino savo knygoje „Dešimt kautynių“. Tikėtina, jog partizanų buvo apie pusšimtis, nukautų NKVD kareivių – keliolika ar keliasdešimt. Mūšis baigėsi partizanų rėmėjų Vilkų sodybos sudeginimu. Kautynių vietoje surasti radiniai saugomi Prienų krašto muziejuje.
Plačiau – Degimų kautynių vietoje įrengtame stende.

SKAUSMO KALNELIS VEIVERIUOSE – LIETUVOS PARTIZANŲ UŽKASIMO VIETA IR KAPAI
54°45’36.9″N 23°42’35.1″E
Čia palaidota apie 80 partizanų, jiems pastatyti kryžiai, koplytstulpiai, akmens paminklai, koplyčia su imitaciniu partizanų bunkeriu rūsyje. Jis įrengtas ir sutvarkytas pagal istorinį partizanų Birutės rinktinės štabo bunkerį, kurį prieš išvykdamas į Vakarus įkūrė Juozas Lukša-Daumantas. Čia įrengta nedidelė ekspozicija, atspindinti pokario partizanų ir jų ryšininkų veiklą.
Antrojo pasaulinio karo metais Marijampolės apskrities (dabar Prienų r.) Veiverių miestelio pietvakarinėje dalyje, kairėje kelio Kaunas–Marijampolė pusėje, Jono Raslavičiaus žemėje, buvo iškasti apkasai. Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo sovietų režimui laikotarpiu enkavėdistai ir stribai šiose karinėse tranšėjose užkasdavo nukankintų ir artimose apylinkėse nužudytų Tauro apygardos Laisvės kovotojų palaikus, kurių dauguma buvo išniekinti Veiverių centre – prie ligoninės ir Šv. Liudviko parapijos namų. Sovietmečiu ant apkasų slaptai buvo statomi kryžiai žuvusiems kovotojams. Atgimimo laikotarpiu toje vietoje buvo supilta kalva–Skausmo kalnelis. Jame palaidoti Veiverių apylinkėse žuvę pokario partizanai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, Skausmo kalnelyje ilsisi 76 Laisvės kovotojų palaikai, iš jų 45 nužudyti ir užkasti per ginkluotąjį pasipriešinimą sovietų okupantams, 30 palaikų rasta kitose vietovėse ir čia palaidota Lietuvos atgimimo metais.
1987-ųjų rugpjūtį ant šios kalvelės pirmąjį metalinį kryžių pastatė Tauro apygardos Laisvės kovotojas, buvęs politinis kalinys Antanas Lukša-Arūnas. Taip jis pažymėjo brolio Jurgio Lukšos-Piršlio, 1947 m. birželio 13 d. enkavėdistų ir vietinių stribų nužudyto tėviškėje, Juodbūdžio k., kartu ir visų čia užkastų partizanų amžinojo poilsio vietą. 1988-ųjų spalį Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebono Kazimiero Skučo pastangomis šios sakralinės vietos viduryje iškilo galingas ąžuolo kryžius „Žuvusiems už Tėvynės laisvę atminti“.
Daugiau informacijos – šalia įrengtame stende.

JUOZO LUKŠOS ŽŪTIES VIETA
Pabartupio k., Bartupės g., Kauno r.
1951 m. rugsėjo 4 d. dvigubo agento (Kukausko) išduotas šioje vietoje žuvo Juozas Lukša.
1998 m. partizano žūties vietoje pastatytas skulptūrinis Vyčio kryžius (skulpt. Juozas Šlivinskas). 2008 m. žūties vieta paskelbta kultūros paminklu.

JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO MEMORIALINIS MUZIEJUS
S. Lozoraičio g. 13, Garliava, Kauno r.
Muziejus įsteigtas 1994 m. birželio mėn. Jame sukaupta ir saugoma daug vertingų eksponatų: autentiškų laiškų, nuotraukų, Juozo Lukšos paso originalas, ištraukos iš gimimo metrikų kopija, žūties vietoje stovėjęs medinis kryžius, Vyčio Kryžiaus ordinas, Kauno „Aušros“ gimnazijos baigimo atestato kopija ir kt.
Šiuo metu vyksta muziejaus atnaujinimo darbai. Muziejaus atidarymas ir pristatymas visuomenei numatomas 2021 m. rugsėjo 2 d.

SIMBOLINIS VYČIO KRYŽIAUS PAMINKLAS IR PAMINKLINIS AKMUO, SKIRTAS JUOZO LUKŠOS IR BENDRAŽYGIŲ PRASIVERŽIMAMS PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ ĮAMŽINTI
Liubavo miestelis, Kalvarijos sav.
Paminklo atidengimas numatomas 2021 m. rugsėjo 4 d.

VEIVERIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJUS
Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r. sav.
XIX a. pradžioje Veiveriuose buvo pastatytas pastatas, atrodantis kaip tikras klasicizmo stiliaus didikų dvaras – Veiverių pašto stoties pastatų kompleksas – arklių pašto stotis. Atsiradus Varšuvos – Peterburgo geležinkelio linijai ji prarado savo svarbą ir 1866 m. čia įkurta pirmoji Lietuvoje mokytojų seminarija. Jos absolventų sąraše – daugybė žymių asmenybių: menininkų, politikų, mokslininkų.
2008 m. viename iš pastatų įrengta ekspozicija, skirta legendiniam Lietuvos partizanui Juozui Lukšai. Čia eksponuojami dokumentai, nuotraukos, knygos, asmeniniai daiktai partizano dovanotas paveikslėlis žmonai Nijolei Bražėnaitei-Lukšienei vestuvių, dailininko Antano Račo nutapytas J. Lukšos-Daumanto portretas ir kt., liudijantys jo didvyrišką kovos kelią. Ekspozicijoje taip pat supažindinama su J. Lukšos – Daumanto bendražygio Povilo Pečiulaičio – Lakštingalos gyvenimo ir kovos keliu.
Čia pat, priešais Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, stovi paminklas Juozui Lukšai atminti. Paminklas pastatytas 1996 m., jo autorius Vidas Cikana.

PĖSČIŲJŲ TAKAS

ŠILAVOTAS
Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinės memorialas priešais Šilavoto Švč. Jėzaus širdies bažnyčią skirtas šioje vietoje niekintiems ir 1946–1950 m. Šilavoto apylinkėse žuvusiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanams atminti.
Šilavoto mūriukas – rezistencinio pasipriešinimo kovas menantis pastatas su rūsyje išlikusiais betono sienose ir lubose išraižytais čia kalintų ir kankintų žmonių įrašais. Pastatytas 1938 m. kaip ligoninė. 1944– 1953 m. jame veikė NKVD-MVD-MGB būstinė su laikinojo sulaikymo areštine. Partizanai tris kartus bandė užimti okupantų būstinę  – mūriuką. Dabar šiame pastate veikia muziejus ir ambulatorija.
Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje per 1945 m. lapkričio 16–17 d. vykusį okupantų būstinės – mūriuko puolimą (antrąjį) buvo tvarstomi sužeistieji. Šilavoto parapijos klebonas Antanas Kubilius tyčia buvo palikęs bažnyčios raktus prie durų. Gera priedanga partizanams tapo ir šventoriaus tvora, todėl iki šiol joje matyti buvusio mūšio kulkų paliktos žymės.
Nužudytų partizanų kapinės Šilavoto kaimo kapinaičių šiaurės vakariniame pakraštyje. Anksčiau šalia kapinių tvoros vietiniai žmonės turėjo išsikasę duobes bulvėms laikyti. 1945–1950 m. stribai į šias duobes atvežę sumesdavo nužudytųjų kūnus – iš viso apie 50 partizanų.

PARTIZANŲ KAPINAITĖS KLEBIŠKIO MIŠKE
54.686512600148006, 23.840243656133126
1944 m. Visų Šventųjų dieną šiame miške Tėvynei Lietuvai prisiekė pirmieji Geležinio Vilko rinktinės partizanai. Čia slapta laidoti 1945–1946 m. žuvę partizanai, ryšininkai ir rėmėjai. Atgimimo metais sumūryta koplytėlė, joje įkomponuotas išlikęs autentiškas cementinis kryžius su Nukryžiuotoju – nors ne kartą verstas ir niekintas, bet stebuklingai išlikęs.

DEGIMŲ KAUTYNIŲ VIETA
54.71031633923583, 23.819151719373686
Vienas didžiausių Geležinio Vilko partizanų mūšių įvyko 1945 m. birželio mėn. viduryje. Apie 50-ies partizanų dalinys vykdė taktikos pratybas. Apie 4 valandą po pietų sargybiniai pastebėjo besiartinančias dideles priešo pajėgas… Degimų kautynės baigėsi partizanų rėmėjų brolių Jurgio ir Prano Vilkų sodybų sudeginimu. Viena iš šių sodybų buvo J. Lukšos mamos Onos tėviškė. Plačiau – Degimų kautynių vietoje įrengtame stende.

ŠILAVOTO DAVATKYNAS IR SKULPTŪRŲ TAKAS
54.66531469223567, 23.755428061712088
Daugiau nei šimtmetį nuošalioje vietoje gyvenusios moterys, daugiausia našlės, rūpinosi žmonių mokymu, dvasiniu ugdymu, suteikdavo prieglobstį bėdoje atsidūrusiems, taip pat ir sovietinės valdžios persekiojamiems žmonėms.
Galima važiuoti automobiliu arba eiti pėsčiomis skulptūrų taku: nuo Šilavoto Švč. Jėzaus širdies bažnyčios iki Davatkyno yra apie 700 m.