Naujasis Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų vadas – jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas

Rugpjūčio 11 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje Klaipėdoje vyko iškilminga Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadų pasikeitimo ceremonija. Penkerius metus nuo 2015 m. KJP vadovavusį flotilės admirolą Arūną Mockų pakeitė jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas, iki šiol ėjęs KJP vadovybės štabo viršininko pareigas.

Karinių jūrų pajėgų vėliavos ir pareigų perdavimo ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Lenkijos karinių jūrų pajėgų vadas vice-admirolas Jarosław Ziemiański, Estijos karinių jūrų pajėgų vadas flot. adm. Jüri Saska, Latvijos karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Kaspars Zelčs, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo, pajėgų ir tarnybų vadai ir viršininkai. Joje taip pat dalyvavo  bendradarbiaujančių savivaldybių merai, Lietuvoje reziduojančių užsienio valstybių gynybos atašė bei NATO sąjungininkų pajėgų Lietuvoje atstovai, kitų valstybinių struktūrų ir organizacijų atstovai, kt. svečiai.

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis savo kalboje atkreipė dėmesį į simbolišką KJP vadų pasikeitimo laiką, kadangi Karinės jūrų pajėgos rugpjūčio 1 d. mini savo įkūrimo (1935 m.) datą ir, lyginant su tarpukario laikotarpiu, šiuolaikinės jūrų pajėgos savo pajėgumais krašto apsaugos sistemoje vykdo kur kas svarbesnes užduotis.

Lietuvos kariuomenės vadas gen. Ltn. V. Rupšys pabrėžė, kad Karinės jūrų pajėgos yra reikšminga Lietuvos kariuomenės dalis.  „Karinės jūrų pajėgos užtikrina mūsų šalies ir jos piliečių saugumą Lietuvos teritorinės jūros vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Dėkoju flotilės admirolui Arūnui Mockui už jo pasiaukojančią penkių metų tarnybą, rūpestingą vadovavimą Karinėms jūrų pajėgoms. Naujajam vadui jūrų kapitonui Giedriui Premeneckui noriu palinkėti toliau tęsti pajėgų jūrinės aplinkos suvokimo vystymą,  plėtoti jūrų uosto bei priekrančių apsaugos ir gynybos pajėgumus,  vystyti turimus gebėjimus vykdyti jūrų operacijas, nustatytas gynybos planuose, užtikrinti nuolatinį ir vientisą jūros paveikslo sudarymą,“ – pasikeitimo ceremonijoje sakė Lietuvos kariuomenės vadas.

 Vado kadenciją baigiantis flot. adm. A. Mockus savo atsisveikinimo su kariais kalboje apžvelgė vadovavimo laikotarpį – įgyvendintus projektus, KJP dalyvavimo įvairiuose tarptautiniuose renginiuose gausą, reikšmingą pajėgų istorijai įsitraukimą į tarptautines karines operacijas ATALANTA ir SOPHIA. Ceremonijos metu admirolas buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės medaliu „Už pasižymėjimą“, taip pat, už asmeninius nuopelnus įgyvendinant Baltijos valstybių karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimo projektus, apdovanotas Estijos karinių jūrų pajėgų I laipsnio „Auksinio inkaro“ medaliu ir Latvijos ginkluotųjų pajėgų I laipsnio medaliu už nuopelnus.

Renginio kulminacija – Karinių jūrų pajėgų vėliavos perdavimo ceremonija. Pareigas perduodantis flot. adm. A. Mockus Karinių jūrų pajėgų vėliavą iškilmingai grąžino kariuomenės vadui, kuris ją perdavė naujajam Karinių jūrų pajėgų vadui jūrų kpt. G.  Premeneckui. Po šios ceremonijos flot. adm. A. Mockus paskutinį kartą, lydint orkestro maršui, pražygiavo pro KJP dalinių ir laivų įgulų rikiuotę, atsisveikino su kariais tardamas „Sudiev, kariai“. Kariams atsakius „Sudiev, tamsta“, sugaudė visų Flotilėje stovėjusių karo laivų tifonai.

Naujasis vadas jūrų kpt. G. Premeneckas iškilmingai, akomponuojant orkestro maršui, pražygiavo pro KJP karių rikiuotę, pasisveikino su kariais. Jis savo kalboje apžvelgė Karinių jūrų pajėgų pasiektą pažangą ir  ateityje laukiančius uždavinius, krašto apsaugos sistemos vadovybei padėkojo už išreikštą pasitikėjimą pavedant vadovauti Karinėms jūrų pajėgoms.

Naujasis KJP vadas jūrų kpt. G. Premeneckas gimė 1974 m., Lietuvos kariuomenės Karinėse jūrų pajėgose tarnauja nuo 1997 metų. Karininkas yra baigęs Vokietijos karinę jūrų mokyklą. Tarnybos  KJP metu  G. Premeneckas buvo fregatos F11 „Žemaitis” raketinės-artilerinės kovinės dalies vadas, priešmininių laivų „Sūduvis“ (M52), vėliau „Kuršis“ (M51) vado pavaduotojas, laivo „Kuršis“ (M51) vadas, ėjo Karo laivų flotilės štabo viršininko ir vado pareigas. 2014 m. II-ąjį  pusmetį  karinininkas vadovavo NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų I-ajai grupei. 2016-2019 m. karininkas buvo paskirtas Lietuvos gynybos atašė Danijai, Norvegijai, Suomijai ir Švedijai. Nuo 2019 m. iki dabar vadovavo Lietuvos kariuomenės  Karinių jūrų pajėgų štabui.

KJP vado kadenciją baigęs flot. adm. Arūnas Mockus toliau tarnybą tęs Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe.

KJP informacija

Lvn. Tomo Donausko nuotraukos