Lietuvos karininkų ramovė

Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvavimas prasidėjo nuožmia kova už teisę likti laisviems ir nepriklausomiems. Visos jėgos, laikas ir ištekliai buvo skirti pasiekti šį tikslą, išsaugoti savo svajas. Trūkstant krašto gynybai būtiniausių sąlygų, kalbėti apie karių ir akivaizdžiai trūkstamų karininkų laisvą laiką gana beprasmiška. Jo paprasčiausiai nebuvo. Nieko keisto, kad 1919 m. liepos 23 d. įsteigtas Kauno įgulos karių klubas gana greitai nustojo veikti, neįtraukdamas platesnio bendraminčių rato ir nesuorganizuodamas patrauklių užsiėmimų. Žvelgdami iš istorinės perspektyvos, matome, kad sėkmingam karininkų susibūrimui ir plėtojamai kultūrinei veiklai reikėjo bent dviejų esminių aplinkybių: taikos meto bei patyrusio ir organizuoto iniciatoriaus.

Šios sąlygos susiklosto vis labiau slopstant Nepriklausomybės kovų aidams. Kariuomenei pasiekus didžių pergalių ir apgynus Lietuvos ryžtingą pareiškimą būti nepriklausomiems, beliko aktyvaus iniciatoriaus sąlygos išpildymas. Kas kitas tiktų šiam vaidmeniui, jei ne žmogus, kurį dėl įvairių nuveiktų darbų drąsiai galėtume vadinti „žmogumi orkestru“. Sanitarijos puskarininkių mokyklos, Aukštųjų karo sanitarijos kursų organizatorius, vienas iš Lietuvos jūrininkų sąjungos, Karo invalidams šelpti komiteto organizatorių. Su malonumu turime paminėti ir mūsų muziejaus įkūrimo nuopelnus. Prie karinės, visuomeninės, muziejinės veiklos pridėkime aktyvų archeologijos puoselėjimą. Be abejo, kad kalbame apie brigados generolą Vladą Nagių-Nagevičių. 1922 m. lapkričio 19 d. jo iniciatyva įsteigtas Kauno įgulos karininkų klubas. Skirtingai nei 1919 m. bandymu steigti tokio pobūdžio klubą, šįkart, vadovaujant patyrusiam organizatoriui, jau netrukus, gruodžio 7 d., Kauno įgula besiribojęs klubas paverstas visos Lietuvos karininkų ir karo valdininkų klubu.

Kol kas tekste dar neradote paminėto žodžio ramovė. Taip yra ne dėl teksto autoriaus negebėjimo įterpti šį terminą. Taip yra todėl, kad aptariamuoju laikotarpiu karininkų klubas dar nebuvo „pakrikštytas“ šiuo vardu. Jeigu retoriškai kėlėme klausimą, kas kitas, jei ne V. Nagius-Nagevičius imsis organizuoti sėkmingą karininkų klubą, tai kas, Jūsų manymu, imsis sugalvoti šiam klubui tinkamą ir įsimintiną terminą, kuriuo jis galėtų vadintis. Esame tikri, kad pagalvojote apie lietuvių kalbos normintoją, kurio atvaizdas puošė 5 litus. Be abejo, kalbame apie profesorių Joną Jablonskį, kurio siūlymu, 1924 m. balandžio 30 d. karininkų klubas pavadintas Karininkų ramove. Giliau panagrinėjus terminologijos problemą kariuomenės gyvenime, pastebime nemenką karininkų įskiepytą įtaką. Kaip žinome, karininkų trūkumą daugiausiai dengė iš carinės Rusijos kariuomenės grįžtantieji lietuviai karininkai. Atsinešdami skirtingų karų, tarp jų ir tuo metu Didžiuoju vadinto Pirmojo pasaulinio, patirtis, karininkai tuo pačiu atsinešė ir tarnautoje kariuomenėje įgytas žinias, statutus, terminus. Paprasčiausiu pavyzdžiu galime paminėti įprotį husarus, dėl rusų kalboje nerašomos h raidės, vadinti gusarais. Galima paminėti ir sudėtingesnių pavyzdžių, rastų Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio spaudoje: „Vienoj provincijos dalių sargybų vedėjai dar tebebuvo kai kurių asmenų vadinami rusiškai „razvodiaščiais““; „Ar seni tie laikai, kada ir mūsų tauta vertėsi tokiais žodžiais, kaip šimelius, pulemiotas, vzvodnas komandyras, okopas, fetfebelis, karaulas ir panašiomis rusybėmis ar pusiau rusybėmis, ėjusiomis iš rytų […]“. Dar ir šiandien, praėjus daugiau nei 30 metų po nepriklausomybės atkūrimo ir išsivadavimo iš sovietinės nelaisvės ir niūrumo, savo kalboje vis dar neišvengiame rusiškos kilmės terminų, tad nieko keisto, kad daugiau nei 100 metų vilkus carinės Rusijos imperijos primestą jungą, pasitaikė gausios rusiškos terminologijos. Tačiau, daugiausiai kultūriniais tikslais steigiamam klubui buvo privalu rasti lietuvybe dvelkiantį pavadinimą. Štai taip ir buvo atsigręžta į profesorių J. Jablonskį ir į baltų genčių istoriją: „Gen. ltn. Nagevičius pastebėjo, kad jau 1924 m. Ramovės vadovybė susirūpino parinkti šiai karininkų korporacijai, tuo laiku vadintai Karininkų Klubu, vardą, kurs geriau charakterizuotų jos dvasinę struktūrą. Pasitarus su a. a. prof. Jablonskiu, nusistatyta duoti mūsų senovės šventosios įstaigos Romuvos, Ramovės vardą […] tuo būdu VI amžiuje Vaidevučio ir Brutenio įsteigtoji Ramovė, padėjusi valstybei, šeimai ir teokratijai pirmuosius pamatus, daug amžių praslinkus davė atžalą atgimusioje Lietuvoje.“

Šiandien, minėdami Karininkų ramovės „krikštą“ lietuvišku vardu, tuo pačiu puoselėjame ir grožimės mūsų gimtosios kalbos išraiškingumu, skambesiu ir žavesiu.

SKAT Kauno rinktinės savanoriai prie Lietuvos karininkų ramovės Kaune durų jos šturmo metu, 1992 m.
Renginys Lietuvos karininkų ramovėje Kaune, XX a. 4 deš.
Lietuvos karininkai ir užsienio atstovybių karo atašė Karininkų ramovėje, 1938 m.
Lietuvos kariuomenės karininkai ir svečiai prie vaišių stalo Kauno įgulos karininkų ramovėje, XX a. 3 deš. Dešinėje stalo pusėje pirmas iš dešinės pusės sėdi gen. ltn. Petras Šniukšta (1877–1952).
Lietuvos karininkų ramovei Kaune skirtas ženkliukas, XXI a. 1 – 2 deš.
Lietuvos karininkų ramovės rūmai Kaune, XX a. II p.
Lietuvos kariuomenės 4 pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulko karininko kpt. Alfonso Antanaičio išleistuvės pulko ramovėje, 1929 m. lapkričio 13 d.
Lietuvių veteranų sąjungos „Ramovė“ nariai su pirmininku gen. Povilu Plechavičiumi (pirmos eilės viduryje). Čikaga, JAV, XX a. 6 deš.
Kpt. Antanas Malijonis su 3-iojo artilerijos pulko karininkais ir kareiviais Ramovėje, XX a. 4 deš.
Lietuvos veteranų sąjungos „Ramovė“ ženkliukas, XX a. II p.
Lietuvos karininkų ramovės Kaune statyba, XX a. 4 deš.
Iškilmingas minėjimas Lietuvos karininkų ramovėje Kaune, XX a. 4 deš. Trečias iš dešinės sėdi Mykolas Krupavičius, ketvirtas – prof. Zigmas Žemaitis, septintas – Jonas Šimoliūnas. Iš kairės trečias – Stasys Šilingas, penktas – Juozas Tūbelis, septintas – kunigas Povilas Dogelis. Antras iš kairės sėdi Vytautas Petrulis, šeštas – Antanas Žmuidzinavičius
Kariūnai su karininkais Lietuvos karininkų ramovėje Kaune, 1937-1940 m. Pirmoje eilėje iš kairės pirmas sėdi mjr. Jokūbas Dagys, aštuntas – plk. Liudas Butkevičius, devintas – plk. Juozas Barzda-Bradauskas, dešimtas – brg. gen. Zenonas Gerulaitis, vienuoliktas – KAM brg. gen. Stasys Dirmantas, dvyliktas – brg. gen. Vladas Nagevičius, tryliktas – brg. gen. Juozas Šniukšta, keturioliktas – div. gen. Vincas Vitkauskas, penkioliktas – brg. gen. Kazys Musteikis, šalia jo brg. gen. Antanas Gustaitis ir kt.
Lietuvos Respublikos ir Vokietijos kariuomenių karininkai Kauno įgulos karininkų ramovėje, 1928 m. gegužė. Iš kairės: gen. št. plk. Oto Šrioderis (Otto Schroeder, Szreder), gen. Silvestras Žukauskas, plk. Eduardas Balbachas
Lietuvos Respublikos ir Vokietijos kariuomenių karininkai Kauno įgulos karininkų ramovėje, 1928 m. gegužė. Sėdi iš kairės: 1-as plk. ltn. Kazys Skučas, 2-as gen. št. kpt. Karlas Almendingeris (Karl Allmendinger), 3-ias gen. ltn. Pranas Tamašauskas, 4-as gen. št. plk. Oto Šrioderis (Otto Schroeder (Szreder)), 5-as Vokietijos pasiuntinys ir įgaliotas ministras Lietuvai Hansas Moratas (Hans Morath), 6-as gen. ltn. Vladas Nagevičius-Nagius, 7-as gen. št. mjr. Rolfas Detmeringas (Rolf Detmering), 8-as plk. Petras Kubiliūnas, 9-as vyr. ltn. Ralfas Heigendorfas (Ralph von Heygendorff). Stovi iš kairės 5-as plk. Jonas Acus-Acukas, 9-as mjr. Mykolas Kalmantas, 11-as mjr. Pranas Saladžius
Lietuvių veteranų sąjungos „Ramovė“, Los Andželo skyriaus kvietimas, XX a. II p.
Naujųjų 1935-ųjų metų sutikimas Aviacijos karininkų ramovėje. Antroje eilėje centre sėdi karo aviacijos viršininkas plk. ltn. Antanas Gustaitis su žmona
Lietuvių veteranų sąjungos „Ramovė” Čikagos skyriaus nariai su svečiais, 1968 m. lapkritis. Žuvusiems už Lietuvos laisvę stovi (iš kairės): Mikas Rėklaitis, K. Dabulis (galbūt plk. ltn. Karolis Dabulevičius), dim. brg. gen. prof. Stasys Dirmantas, Stasys Lozoraitis, Kazys Musteikis. Nuotraukos dešinėje – paminklo fragmentas, kairėje – Jaunimo centro pastato fragmentas
Lietuvos karininkų Ramovės atminimo dovana Žalgirio kautynių nugalėtojams. Žalvaris, sidabras. Ant kaspino išgraviruotas tekstas: „Žalgirio Kautynių Nugalėtojui. Vytauto Didžiojo m. 1930 -VII-15 d. Liet. Karininkų RAMOVĖ.“
Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulko kariai puskarininkių ramovėje, 1938 m. Iš kairės pirmas sėdi karininkas Tichonas Koroliovas (Mokomosios kuopos vyresnysis puskarininkis)
Gydytojų korporacijos „Fraternitas Lithuanica“ suvažiavimas Kauno karininkų ramovėje. 1933 m. (?). Viršuje, 2-as iš kairės sanitarijos plk. Vladas Ingelevičius, sanitarijos plk. ltn. Kazys Oželis. trečioje eilėje, 5-as iš kairės gen. ltn. Vladas Nagevičius
Lietuvos burmistrų suvažiavimas Kauno karininkų ramovėje, 1932 m. spalis. I eilėje, penktas iš kairės, sėdi Vidaus reikalų ministras ats. plk. Steponas Rusteika. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės Jakobas, antras – Panevėžio burmistras Tadas Chodakauskas, trečias – Šiaulių burmistras J. Valančius (1931–1938), ketvirtas – Bruno Štencelis, šeštas – Savivaldybių departamento direktorius Pranas Barkauskas, II eilėje iš kairės antras – Ukmergės burmistras Vladas Rėklaitis, trečias – Vilkaviškio burmistras J. Sajeta, ketvirtas – Marijampolės burmistras J. Maurukas, septintas – Utenos burmistras J. Bartašius, dvyliktas – Rokiškio burmistras J. Malevičius. III eilėje, ketvirtas stovi – Kėdainių burmistras P. Povylius. IV eilėje pirmas iš kairės Tauragės burmistras K. Valdemaras, antras – Raseinių burmistras A. Juodka, ketvirtas – Biržų burmistras K. Vagneris, septintas – Savivaldybių administracijos departamento referentas J. Naujokas, aštuntas – Radviliškio burmistras Vladas Brazauskas
Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulko šachmatų turnyras puskarininkių ramovėje. 1939 m.
Emilis Jeneris „Ramovė“, 1924 m.
Marijampolės kareivinių puskarininkių ramovė, XX a. 4 deš.
Lietuvių karių veteranų „Ramovė“ sąjungos Los Andželo skyriaus vėliavininkai vėliavų pakėlimo ceremonijoje, XX a. 10 deš. Antra iš kairės Ramovėnų vėliavą, prie kurios stovi vėliavos palyda, iš kairės Vladas Gilys, Ignas Gurčinas, Juozas Katilius. Toliau matyti skautų vėliavos
Lietuvių veteranų sąjungos „Ramovė“ nariai ir skautai prie paminklo Dariui ir Girėnui Čikagoje, 1958 m. lapkričio 23 d. Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ pirmininkas brg. gen. Povilas Plechavičius, stovi ketvirtas iš kairės ir valdybos narys div. gen. Mikas Rėklaitis, penktas iš kairės