Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklai – 30 metų

Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla – seniausia atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos karinė mokymo įstaiga ir vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės dalinių. 1919 m. sausio 25 d. Kaune buvo įsteigta Karo mokykla, rengusi pirmuosius laisvosios Lietuvos karius. Kadangi kuriamos kariuomenės karininkai buvo nevienodai pasirengę, iškilo būtinybė suvienodinti karininkų pasirengimą. Todėl 1920 m. buvo įkurti Karininkų kursai.

Analogiška situacija susiklostė ir 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Pirmieji kariuomenės žingsniai parodė, kad jaunai Lietuvos kariuomenei reikia profesionalių karininkų, todėl buvo pritarta plk. B. Vizbaro iškeltai minčiai apie Karininkų kursų įkūrimą. 1990 m. gruodžio 20 d. Vyriausybės nutarimu buvo įkurti Karininkų kursai. Viršininku paskirtas plk. Bronislovas Vizbaras.

1993 m. Vilniuje įkūrus Krašto apsaugos mokyklą, nebereikėjo karininkų ruošti Kaune. Tuo metu Lietuvos kariuomenei trūko kvalifikuotų puskarininkių, todėl 1993 m. kovo 19 d. krašto apsaugos ministro įsakymu Karininkų kursai reorganizuoti į Puskarininkių mokyklą. Puskarininkių mokykla tapo vienintele Lietuvoje, ruošiančia jaunai Lietuvos kariuomenei tinkamai parengtus ir išugdytus seržantus bei puskarininkius. 1996 m. už nuopelnus ugdant vadus ir rengiant specialistus mokyklai suteiktas divizijos generolo S. Raštikio vardas.

Šiais metais mokykla skaičiuoja 30-tus metus. Ir nors per juos įvyko daug pokyčių, mokykla išlaikė pagrindines funkcijas – rengti karjeros ir specialybės kursuose PKT karius, valstybės tarnautojus, vykdyti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ir aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių karinį rengimą.