Karo muziejaus sodelyje – tradiciniai Gedulo ir vilties dienos skaitymai

Šiandien, minint Gedulo ir vilties dieną, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyko tradicinės minėjimo akcijos „Visuotinė tylos minutė“ ir „Atminties neištremsi“, kuriose dalyvavo ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai, skaitę sovietų okupacinio režimo ištremtų ir kalintų Lietuvos gyventojų vardus, pavardes ir likimus.

Vadinamoji antisovietinių elementų trėmimo iš Lietuvos akcija buvo vykdoma 1941 m. birželio 14-17 d. Pagal specialią NKVD instrukciją jai vykdė rėmimo operacijai vadovavo 9 asmenų centrinis ir apskričių štabai.

1941 m. birželio 14-osios rytą prasidėjusį ir keturias paras trukusį trėmimą vykdė SSRS Valstybės saugumo liaudies komisariato ir NKVD darbuotojai, milicininkai, jiems talkino vietiniai komunistai ir vadinamieji sovietiniai aktyvistai, pirmiausia komjaunuoliai.

Į Komijos, Altajaus ir Krasnojarsko kraštus, Novosibirsko sritį ir Kazachstano stepes buvo išvežta apie 17600 Lietuvos gyventojų.
 
Šių tremčių metu represuota daugelis buvusios Lietuvos kariuomenės karininkų, inteligentų, tarp kurių – buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Konstantinas Šakenis, buvęs Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Pranas Dovydaitis, politikas ir diplomatas Voldemaras Vytautas Čarneckis, politikas ir ekonomistas Jonas Masiliūnas, buvęs Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys ir daugybė kitų šviesių Lietuvos žmonių.

Trėmimai apėmė visus Lietuvos visuomenės sluoksnius ir tarp 1941-ųjų birželį ištremtų žmonių buvo apie 1200 mokytojų, 79 kunigai, per 5000 vaikų.

1941 m. birželio trėmimai iš dalies lėmė dalies Lietuvos žmonių apsisprendimą 1944 m. trauktis į Vakarus arba prisidėti prie Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui.