Aštuntajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui – 105-eri

Net neabejojame, kad kiekvienas puikiai žinote didįjį Lietuvos kunigaikštį Kęstutį, kurio vardu buvo pavadintas Penktasis pėstininkų pulkas, kuriantis Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenei. Tačiau, tikrai ne kiekvienas žino Kauno kunigaikštį Vaidotą – to paties Kęstučio sūnų. Jo didžiausias gyvenimo nuopelnas paskirtas būtent Kaunui, nuo kryžiuočių ginant šio miesto pilį. Kaip ir tėvas, Vaidotas taip pat susilaukė garbės vadintis pėstininkų dalinio šefu. Būtent šiandien minime jo vardu pavadinto pulko 105-ąsias metines.

Būkime nuoseklūs ir tikslūs. Šiandien minime Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko pirmtako, iš kurio šis pulkas ir išaugo, įkūrimo metines. Būtent gegužės 12 d., vadu paskiriant karininką Jurgį Kubilių, galime kalbėti apie Ukmergės bataliono pradžią.

Vakar šventiškai prisiminėm pirmosios kariuomenės priesaiką ir jos reikšmę. Nors tai buvo metas, kai kariuomenė jau buvo pasiruošusi tokioms viešoms iškilmėms, gyventojams keliant pasitikėjimą ir stiprinant saugomos laisvės viltį, vis dėlto sekančią dieną pradėtas naujojo dalinio formavimas neišvengė pradžiai būdingo skurdaus vaizdo. Štai kokiomis aplinkybėmis, kaip prisimena paskirtasis vadas J. Kubilius, buvo renkami pirmieji bataliono žmonės, kuriems nesibodėta pavesti ir atsakingų pareigų: „Karininkas Namikas su kareiviais išsivedė arklius į Ukmergę, o aš išlydėjęs užėjau į cukrainę; ten pamačiau prie vieno stalo sėdint du jaunu vyru. Iš jų kalbos supratau, kad jie atvyko į Kauną darbo ieškoti. Aš pasiūliau jiems stoti į Ukmergės batalioną; juodu sutiko. Vienas – Mitalas buvo paskirtas iždininku, o antras – Krašinskas raštvedžiu. Panašiu būdu teko rinkti žmones į batalioną ir skirti į atsakingiausias vietas.“

Kovų metu batalionas išaugo iki pulko, o kovota tiek prieš bolševikus, tiek prieš lenkus. Dėl pastarųjų keliamos grėsmės teko saugoti ir nustatytą demarkacinę liniją. Nors šie pulko nuopelnai vertesni gausesnio aptarimo, norisi atidžiau sustoti prie momento, sietino būtent su Kauno kunigaikščiu Vaidotu. Istorinės Kauno pilies gynybos metu teko suremti kalavijus su kryžiuočiais, o štai jo vardu pavadintam pulkui Kaune teko tvarkytis… su pačiais kauniečiais. 1920 m. vasario 21–23 d. pulko kariai malšino Kauno įgulos sukilėlius. Netenka stebėtis tokiu atveju, suprantant sunkią valstybinę padėtį, kuria naudodamiesi aktyviai veikė ir priešiškų jėgų agentai. Nepasidavę sukilėlių raginimams, vaidotiečiai vadovavosi vertybėmis, išskirtomis pulko šūkyje: „Drąsa, ištvermė ir Tėvynės meilė tevadovauja mums.“ Šiuo šūkiu ir vertybėmis šiandien vadovaujasi Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių vertybės.

Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko mokomoji kuopa, 1933 m. gegužės 1 d.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko jaunesnieji karininkai, 1920-1923 m. Antras iš dešinės stovi ltn. Jurgis Šečkus
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko karininkai su šeimų nariais, 1920-1923 m. Centre sėdi, ant kelių pasisodinęs mergaitę, pulko vadas mjr. Aleksandras Šumskis. Apačioje, ant žemės guli Vyties Kryžiaus kavalierius poručikas Alfredas Šmidtas. Šalia, dešiniau guli dviejų Vyties Kryžių kavalierius
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko karininkų vinjetė, 1939 m.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko dvejų metų sukaktuvių šventė, 1921 m.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko karys, XX a. 4 deš.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko dvejų metų sukaktuvių šventė, 1921 m.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko dvejų metų sukaktuvių šventė, 1921 m.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko vadas mjr. Aleksandras Šumskis su mergina prie žirgo, 1921-1922 m.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko vadas mjr. Aleksandras Šumskis arklių traukiamoje karietoje, 1921-1922 m.
Dekoruota tvora ir vartai į Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko karių stovyklavietę Gaižiūnų poligone, XX a. 4 deš.
Lietuvos kariuomenės 8 pėstininkų Kauno Kunigaikščio Vaidoto pulko vadas plk. ltn. Albertas Liutermoza, 1928 m.
LŠS Šiaulių šaulių kuopos sporto prizas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui už šaudymą, 1935 m. Detaliau prizą galima apžiūrėti čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/587927454?searchId=49768228
8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko pereinamasis prizas už sportinį šaudymą iš pistoletų, 1937 m. Detaliau apžiūrėti prizą galima čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000048537568?searchId=49510178
Prizas lengvosios atletikos varžybų nugalėtojui 8-jam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui, 1935 m. Detaliau apžiūrėti prizą galima čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000048626727?searchId=49510178
8-o pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko pereinamasis prizas už šaudymą iš pistoletų, 1939 m. Detaliau apžiūrėti prizą galima čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000048702520?searchId=49510178
Lietuvos kariuomenės kariai su artimaisiais fotoateljė, 1921-1922 m. Sėdi iš dešinės: pirmas – 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko vadas mjr. Aleksandras Šumskis, trečias – 1-ojo husarų Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos pulko ltn. Antanas Kirkila. Trečias iš dešinės stovi 8-ojo pėstininkų pulko ltn. Bronius Kirkila.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko ltn. Bronius Kirkila, 1920–1923 m.
Plk. ltn. Albertas Liutermoza teikia apdovanojimus 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko kareiviams, 1928 m.
Lietuvos kariuomenės 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko karininkai su poniomis Šiaulių karininkų ramovėje. Pirmoje eilėje penktas iš dešinės j. ltn. Jonas Vykintas (Obuchavičius) (1914–1942 lageryje) 8 p. p. sunkiųjų kulkosvaidžių būrio vadas, trečioje eilėje pirmas iš kairės gen. št. plk. ltn. Aleksandras Andriušaitis (1900–1967 JAV), aštuntas plk. Andrius Butkūnas (Butkevičius) (1890–1975 JAV) 8 p. p. vadas ir Šaulių įgulos viršininkas (1934–1940), septynioliktas – kapelionas, kpt Vilius Balnadis (1891–1978) 1932-1940 m. tarnavo 8 p. p.
Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko kariai prie papuošimų Gaižiūnų poligono stovyklavietėje, XX a. 4 deš.
Lietuvos kariuomenės 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko dvejų metų sukaktuvės, 1921 m. gegužės 12 d.
Lietuvos kariuomenės 8-ajame pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulke tarnavęs vyr. ltn. Alfredas Šmidtas, 1935 m.