Birželio 22 d. renginys „Nusileisk, dangau, ant žemės“

Nusileisk, dangau, ant žemės,
mano spindintis dangau,
būk ant pievų ir ant miestų,
kaip esi ant ežerų

Vladas Šimkus

2021 m. birželio 22 d.  17.30 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyks muzikos ir poezijos vakaras „Nusileisk, dangau, ant žemės“, skirtas 1941 m. birželio 23 d. sukilimo 80-osioms metinėms  paminėti.

1941 m. birželio 23 d. rytą per Kauno radiją sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės sudarymą: „Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos Vyriausybė skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševizmo teroro iškankinta Lietuvių Tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais“.

Kovos su besitraukiančiais Raudonosios armijos daliniais ir komunistų aktyvistais vyko ne tik Kaune, bet ir Vilniuje bei visoje Lietuvoje. Lietuvoje, vienintelėje iš sovietų okupuotų kraštų, prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui kilo ginkluotas sukilimas, kuris vyko birželio 22–28 d.

RENGINIO PROGRAMA:

17.30 val. Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos pakėlimas varpų bokšte.

17.35 val. 80 Laisvės varpo dūžių. Atlieka KASP, Lietuvos šaulių sąjungos, Generolo P.  Plechavičiaus kadetų licėjaus ir Lietuvos skautijos Kauno krašto skautai.

17:45 val. Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, gėlių prie „Laisvės“ ir „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ paminklų padėjimas.

18.00 val. Kauno styginio kvarteto koncertas (Karolina Beinarytė-Palekauskienė (1-as smuikas) Aistė Mikutytė (2-as smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė), vadovas – Saulius Bartulis) ir poezijos skaitymas. Eiles skaitys aktorius Petras Venslovas.

Norinčius dalyvauti renginyje, kviečiame registruotis el. paštu: [email protected]. Registruodamiesi nurodykite vardą, pavardę ir telefono numerį. Renginyje privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Partneriai: Kauno miesto savivaldybė

Informuojame, jog asmens duomenys bus tvarkomi COVID-19 (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais ir bus saugomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklėmis, patvirtintomis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo karo muziejuje taisyklių patvirtinimo“ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.