Gegužės 11 d. minima pirmoji vieša Lietuvos kariuomenės priesaika

1919 m. gegužės 11 d. vyko pirmoji Lietuvos kariuomenės priesaika, kuri visiems parodė, kad Lietuvos pastangos sukurti savo valstybę nėra tuščias žaislas, kad Lietuva turi tvarkingą, narsią ginkluotą pajėgą, kuri iškovos tautai laisvę.

1926 m. Lietuvos karys rašė: „Prisiekęs tėvynei ištikimai tarnauti, karys užsibrėžia sau kelią, kuriuo turės nuolat laikytis, iki bus ne tiktai aktyvioje tarnyboje, bet ir atsargoje. Priesaika virsta švyturiu, kuris visais sunkiausiais gyvenimo momentais, mums kariams nuolat šviesdamas pasako, ką turime daryti ir kaip daryti. Vargas tam, kuris to švyturio nesilaiko, suka į kitą kelią. Prakeikimas genčių ir sunki bausmė jo laukia. Jis virstąs krašto išdaviku, didžiausiu niekšu, mirties bausme gali tiktai savo nusikaltimą kiek sušvelnyti, bet numazgoti ir miręs neįstengs. Išdaviko dėmė terš ne tiktai jo vardą, bet ir jo giminių, tėvų, brolių geram vardui kenks. Saugokime užtat priesaikos žodį, laikykimės įstatymų bei įsakymų numatytos tvarkos, klausykime viršininkų, pateisinkime tėvynės ir vadų pasitikėjimą, būkime sąžiningi ir teisūs. Prisiekę Visagalio akivaizdoje nesiduoti piktoms pagundoms, neklausykime jų, o griežtai kovodami su piktų palinkimų balsu, ugdykime savyje skaisčią tėvynės gynėjo sielą, tobulinkime širdį, jausmus“.

Iki šiol kario priesaika yra vienas svarbiausių ištikimybės tėvynei ženklų.