Karo inžinieriams – istorinė diena: sueina 100 metų nuo pirmojo nepriklausomos Lietuvos istorijoje karo inžinerijos padalinio formavimo pradžios

Sausio 15-oji Lietuvos karo inžinieriams yra išskirtinė diena – šią dieną lygiai prieš 100 metų Krašto apsaugos ministerijos įsakymo Nr. 17 šeštu paragrafu buvo pradėtas formuoti Lietuvos karo inžinerijos padalinys – I-oji sapierių kuopa, o jos kūrimas patikėtas karininkui Mečislovui Nurkui: „Karininką Nurką priskiriu prie Inžinerijos dalies Tiekimo skyriaus ir pavedu jam tvėrimą I-mos sapiorų kuopos ir eiti šios kuopos vado pareigas nuo sausio 13 d. š. m.“ (Krašto apsaugos ministerijos 1919 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 17, § 6).  

Istoriniai šaltiniai liudija, kad teoriškai Lietuvos karo inžinerijos dalių kūrimas buvo pradėtas dar 1918 m. gruodžio mėn. Vilniuje, kai Krašto apsaugos ministerijos sudėtyje buvo suformuota Tiekimo skyriaus Inžinerinė dalis, o 1919 m. sausio 2 d. jos viršininku paskirtas karininkas Balys Sližys. Tačiau dėl patirties ir personalo stokos karo inžinerijos padalinio formavimas tuo metu liko tik popieriuje, o praktiškai jis įgyvendintas tik po 1919 m. sausio 15 d. Krašto apsaugos ministerijos įsakymo Nr. 17, todėl būtent šis įsakymas ir laikomas Lietuvos karo inžinerijos gimimo bei Inžinerijos kuopos kūrimo pradžia. I-asis sapierių (pranc. sapa – griovys, skirtas slaptai prisiartinti prie apgultos tvirtovės sienų, priešų apkasų; sapeur – griovių kasėjas) būrys buvo formuojamas Aukštojoje Panemunėje, o pirmasis sapierius į jį atvyko 1919 m. sausio 19 d. Tų pačių metų vasario 28 d. būryje jau buvo 16 karių. Jie dėvėjo civilius drabužius, lietuvišką arba vokišką uniformą, buvo ginkluoti iš vokiečių perimtais ar įsigytais ginklais. Sapierių pagrindinės užduotys buvo atstatinėti ir taisyti sunaikintus kelius, įrenginėti apkasus, slėptuves, ryšio priemonių stulpus, mokyti kitus kareivius inžinerijos amato bei dalyvauti kovos veiksmuose prieš okupantus. Pirmąją tikrą savo specialybės užduotį sapierių būrys atliko 1919 m. balandžio mėn. – sustiprino pozicijas tarp VI ir VII fortų Kauno prieigoms nuo bolševikų apginti, tam panaudodamas suardytų Kauno tvirtovės geležinių tvorų elementus ir spygliuotą vielą.

Pirmuoju Inžinerijos kuopos, sudarytos iš sapierių, elektrotechnikos, aviacijos, auto, o vėliau ir geležinkelių būrių, vadu 1919 m. sausio 30 d. buvo paskirtas karininkas Mečislovas Nurkas (Niurkas), o kovo 1 d., Inžinerijos kuopą performavus į Inžinerijos batalioną, jis buvo paskirtas ir bataliono vadu. Tuo tarpu sapierių būrys buvo pervadintas į I-ąją kuopą, o jos vadu paskirtas karininkas Juozas Šmidtas.

Šia proga Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. Ramūnas Jurskis pasveikino visą karo inžinerijos bendruomenę su Lietuvos karo inžinerijos gimimo diena:

„Brangūs karo inžinerijos bendruomenės nariai!

Tradiciškai esame įpratę, jog Lietuvos karo inžinierių diena yra rugpjūčio 15 d., kadangi šią dieną 1993 m. buvo įkurtas Atskirasis inžinerijos batalionas (vėliau pervadintas į Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną). Tačiau neformali Lietuvos karo inžinerijos gimimo diena yra sausio 15-oji, nes būtent šią dieną prieš 100 metų gimė karo inžinerijos užuomazgos, vėliau išaugusios į galingą kovinės paramos sritį. 100 metų – be galo graži proga prisiminti savo ištakas ir pasveikinti vieni kitus.

Šiandien karo inžinierių bendruomenė yra plačiai pasklidusi po įvairius Lietuvos kariuomenės padalinius. Buvę Inžinerijos bataliono kariai ar kariai, įgiję specialųjį inžinerinį parengimą, skleidžia ir naudoja savo žinias tam, kad užtikrintų kovos vienetų užduočių įgyvendinimą. Karo inžinierius – tai karys, kuris pirmas ateina į būsimą mūšio lauką ir paskutinis iš jo išeina. Kliūčių įrengimas ir šalinimas, objektų naikinimas, kelių atidarymas, fortifikaciniai įrenginiai ir daug kitų unikalių užduočių yra karo inžinierių kasdienybė. Ne veltui Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono šūkis yra ,,Inžinieriau, nesigailėk prakaito, brolių gyvybę saugai!“.

Tad brangūs karo inžinerijos bendruomenės nariai! Sveikinu, jog esate unikalios ir be galo svarbios karybos srities atstovai. Sveikinu, kad šiandien turime aiškų tikslą, užduotis ir vietą Lietuvos valstybės gynėjų gretose. Sveikinu su solidžiu gimtadieniu!“

Inžinieriau, nesigailėk prakaito, brolių gyvybę saugai!