Karo muziejuje saugomos unikalios Nepriklausomybės kovų schemos

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose saugoma didelė muziejinių vertybių kolekcija, atspindinti Nepriklausomybės kovų (1919–1921 m.) laikotarpį. Tarp daugybės šį laikotarpį liudijančių spaudos, fotografijų, ekipuotės, ginklų bei meno kūrinių vertybių labai svarbią ir unikalią dalį užima Nepriklausomybės kovoms iliustruoti skirti žemėlapiai-schemos. XX a. 6-ajame dešimtmetyje schemos iš muziejaus buvo perduotos į Centrinę biblioteką. Vėliau grąžintos į tuo metu Valstybiniu Istorijos besivadinusį muziejų, ir ne vieną dešimtmetį slėptos pagalbiniame muziejaus rinkinių fonde kaip sovietinei sistemai ir tuometiniam muziejaus profiliui ideologiškai nepageidaujamos Lietuvos valstybingumo liudytojos.

Unikalios bei išskirtinės, pirmiausia ant vokiškų žemėlapių pieštos (vėliau ant drobės  spalvotais dažais perpieštos), didelių išmatavimų (200×260 cm) schemos, sudarytos šių kovų dalyvio ir liudininko ats. gen. Kazio Ladigos (1893 m. gruodžio 25d.–1941 m. gruodžio 19 d.), kuris schemas sudarė 1937–1940 m. dirbdamas Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Reikėtų priminti, kad K. Ladiga 1918 m. pabaigoje buvo vienas iš 1-ojo pėstininkų pulko organizatorių ir 1919 m. pradžioje – šio pulko vadas. 1919 m. balandžio 4–6 d. vadovavo Daugų operacijai. Jo vadovaujamas pulkas 1919 m. gegužės 18 d. kovojo prie Kurklių, birželio 2 d, užėmė Uteną, rugpjūčio 25 d. – Zarasus. 1920 m. spalį vadovavo frontui prie Radviliškio kovoje su bermontininkais.

K. Ladiga dirbdamas Karo muziejuje prie schemų paruošė ir kariuomenės veiksmų aprašymus. Karininkas šiuo darbu užsiėmė 1937 m. spalio 18 d.– 1938 m. birželio 11 d.,. kasdien dirbdamas nuo 8 iki 14 val. ir nuo 16 iki 18 val. K. Ladigai darbus pabaigus, specialiai sudaryta Spaudos ir Švietimo skyriaus komisija, vadovaujama šio skyriaus viršininko plk. Juozo Šarausko, apsvarsčiusi K. Ladigos darbą, nusprendė jam išmokėti netgi 4200 Lt atlygį. Nutarta, kad paruoštoji medžiaga: „bus kaipo medžiaga tolimesniems Nepriklausomybės kovų tyrinėjimams“. Deja, karininko muziejuje sudarytų Nepriklausomybės kovų mūšių aprašymų rankraščių likimas nėra žinomas.

Šalia paruoštų kovų aprašymų ats. gen. K. Ladiga paruošė šias schemas: „Panevėžio-Kurklių operacija“; „Utenos-Kupiškio operacija“; „Zarasų operacija prieš bolševikus (1919 m. rugpjūčio 24–31 d.)“, „Operacijos prieš bermontininkus“; „Mūsų kariuomenės veiksmai liepos pradžioje, 1919 07 07-11“; „Kautynės prie Salako (1919 m.  liepos 11–12 d.)“; „Panevėžio bataliono veiksmai,  1919 06 21-23 d.“

Kitos, nemažiau svarbios Nepriklausomybės kovų schemos, saugomos muziejuje, tai įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių – 1-ojo pėstininkų, 2-ojo pėstininkų, 3-iojo pėstininkų, 4-ojo pėstininkų, 5-ojo pėstininkų, 8-ojo pėstininkų, 9-ojo pėstininkų, 1-ojo husarų Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos pulko, 1-os artilerijos brigados manevrai Nepriklausomybės kovų metu. Taip pat atskirų karinių operacijų schemos – „Širvintų kautynės, 1920 11 19 d.“,  „Kapitono Noreikos rinktinės žygiai prieš bolševikus, 1919 08 25-26“., dailininko Antano Kairio nupiešta įspūdingų išmatavimų (212×348 cm) schema „Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimas kautynėse prieš bolševikus (1919 m. gegužės mėn.)“

Nepriklausomybės kovų metu Lietuvos kariuomenė sugebėjo apginti valstybingumą ir išsaugoti Lietuvos valstybę. Šalia išlikusių šių kovų įvairaus pobūdžio dokumentų, liudininkų atsiminimų bei parengtų mokslinių publikacijų, aptartos schemos dar labiau papildo žinias apie prieš šimtmetį vykusias kovas. Schemos atskleidžia dar vieną aktualią strateginę šių kovų pusę.

Muziejuje saugomos Nepriklausomybės kovų schemos ir skaitmeninės kopijos kaip dokumentiniai šaltiniai padės praturtins karo istorijos tyrimus, padės dar labiau išpopuliarinti šį laikotarpį, pravers rengiant mokslines ir mokslo populiarinimo publikacijas, rengiant parodas, kuriant filmus, vaizdo klipus, arba tiesiog jų kopijos taps tam tikrų kariuomenės dalinių institucijų išskirtine puošmena.