Lietuvos kariuomenės vadai

Vytauto Didžiojo karo muziejus minėdamas kariuomenės vado pareigybės įsteigimo 100-metį (1919–2019 m.) pristato virtualią parodą „Lietuvos kariuomenės vadai“. Šią parodą sudaro eksponatai, atrinkti iš VDKM meno, fotografijų, spaudos, ginklų ir numizmatikos rinkinių. Parodoje pateikiami kariuomenės vadų portretai, fotografijos, dokumentai, ginklai ir apdovanojimai, atskleidžiantys šių karininkų veiklą bei nuopelnus.

Kariuomenės vadas – aukščiausiasis Lietuvos kariuomenės karinis valdininkas, kurį skiria Lietuvos Respublikos prezidentas. 1919 m. gegužės 7 d. pirmuoju vyriausiuoju kariuomenės vadu paskiriamas gen. Silvestras Žukauskas. Nepriklausomybės kovų metais kariuomenės vadas, remdamasis Generaliniu štabu, vadovavo visoms kovinėms operacijoms ir atsakė už visą veikiančią kariuomenę. 1919–1923 m. laikotarpiu, dėl sudėtingos Lietuvos vidaus ir tarptautinės padėties, kariuomenės vadai dažnai keitėsi, todėl, be jau minėto gen. S. Žukausko, šias atsakingas pareigas užimti teko karininkams: gen. ltn. Pranui Liatukui, gen. Jonui Galvydžiui-Bykauskui, plk. Konstantinui Žukui, gen. ltn. Juozui Kraucevičiui, gen. ltn. Juozui Stanaičiui.

Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms pasikeitė ne tik kariuomenės, bet ir jos vado statusas bei funkcijos. Nors jam išliko pavaldžios visos ginkluotųjų pajėgų rūšys, pats kariuomenės vadas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, o Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu liko Respublikos prezidentas.

1928 m. sausio 26 d. išleidus į atsargą kariuomenės vadą gen. S. Žukauską, naujas vadas nebuvo paskirtas. Kariuomenės vado institucija buvo atnaujinta tik 1935 m. sausio 1 d., įsigaliojus Kariuomenės vadovybės įstatymui. 1935–1940 m. kariuomenės vado pareigas ėjęs div. gen. Stasys Raštikis, ėmėsi kariuomenės pertvarkymo ir modernizavimo. Nuo 1940 m. balandžio 22 d. kariuomenės vado pareigas perėmė div. gen. Vincas Vitkauskas, kuris jai vadovavo iki sovietinės okupacijos pradžios.

1992 m. lapkričio 19 d. buvo oficialiai atkurta Lietuvos kariuomenė. 1993 m. suformuota jos struktūra, o pirmuoju atkurtos kariuomenės vadu paskirtas gen. mjr. Jonas Andriškevičius. Bene svarbiausias tikslas tada buvo tapti vakarietiška kariuomene ir šis tikslas vainikuotas 2004 m., įstojus į NATO. Iki 2019 m. Lietuvos kariuomenei taip pat vadovavo: gen. mjr. Jonas Kronkaitis, gen. ltn. Valdas Tutkus, gen. ltn. Arvydas Pocius, gen. ltn. Vytautas Jonas Žukas, gen. mjr. Valdemaras Rupšys.

Nuo pat atkūrimo iki 2019 m. veikdama Lietuvos kariuomenė tapo jėga, kuri yra gerbiama tiek Lietuvos Respublikos piliečių, tiek vakarų sąjungininkų.

Parodą rasite čia ⇒ https://bit.ly/2KJPYS2