Lietuvos šaulių sąjungai – 105-eri metai

1919 m. prasidėjo nuožmiomis kovomis dėl dar ką tik paskelbtos Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo. Negausioms ir menkai aprūpintoms Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms teko ginti kraštą nuo besiveržiančių į jį priešų. Palaipsniui augančiai kariuomenei tekusi našta galėjo rodytis per sunki. Tą suprato ir Lietuvos saugumu bei likimu susirūpinę šviesuoliai. Matas Šalčius mąsto apie organizaciją, gebėsiančią ginklu saugoti Kauno miestą, o Vladas Putvinskis-Pūtvis siekia sukurti visoje Lietuvoje kariuomenei padėsiančią iniciatyvinę grupę. Sujungus šias iniciatyvas, birželio 27 d. Kaune įkurta sukarinta organizacija – Lietuvos šaulių sąjunga, kurios 105-erių metų sukaktį šiandien minime.

Abu paminėtieji šviesuoliai atliko esminį organizacijos steigimo darbą – M. Šalčių galime laikyti Šaulių sąjungos pradininku, o V. Putvinskį-Pūtvį – ideologu. Tiesa, kūrimosi darbe aktyviai reiškėsi ir daugiau puikiai žinomų garsių vardų: Balys Sruoga, Antanas Vienuolis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Žmuidzinavičius, prof. Tadas Ivanauskas. Matome, kad į sąjungą įsitraukė tiek rašytojai, dailininkai, mokslininkai. Skirtingų profesijų meistrai iš dalies sutampa ir su skirtingomis visos Šaulių sąjungos veiklos kryptimis. Be abejo, pats svarbiausias tikslas – karinis narių parengimas, taip įgalinant šaulius tiesiogiai ginklu prisidėti prie kariuomenės veiksmų. Ne ką mažiau svarbus ir kultūrinis organizacijos darbas, besireiškęs įvairiomis formomis, iš kurių vienas svarbiausių buvo nuo 1920 m. leidžiamas žurnalas „Trimitas“. Kitame kariniame žurnale „Mūsų žinynas“ išskirta kultūringo šaulio svarba: „Jau pačiomis pirmomis savo gyvenimo dienomis Šaulių Sąjunga suprato, kad ginklas tik tada savo tikslą pasiekia, kai jis yra valdomas kultūringesnio bei sąmoningesnio žmogaus rankos“.  Trečia veiklos kryptis, kuriai buvo skiriamas ypatingas dėmesys – fizinis lavinimasis ir sportas. Pagrindiniai tikslai gana aiškiai apibrėžia tikro šaulio įvaizdį – kultūringas, išsilavinęs ir sportiškas patriotas, gebantis ginklu prisidėti prie kariuomenės veiksmų, iškilus grėsmei Lietuvos saugumui, laisvei ir nepriklausomybei. Aktyviai šaulių veikloje reiškėsi ir moterys.

Vos tik įkurta Šaulių sąjunga iš karto griebėsi užduočių visais įmanomais būdais prisidėti prie su priešais kovojančios Lietuvos kariuomenės. Kaip ir kariai, taip ir šauliai aukodami savo gyvybes ir sveikatą apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Šaulių gyvybių pareikalavo ir kitas Lietuvos laimėjimas. Slaptoje Klaipėdos operacijoje, kuria Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, svarų indėlį įnešė ir šaulių sąjunga, šioje misijoje netekusi keturių gyvybių.

Lietuvą okupavusi Sovietų Sąjunga Šaulių sąjungą uždarė ir panaikino, tačiau pastaroji savo veiklą kartu su pasitraukusiais nariais perkėlė į JAV. 1989 m. rugsėjo 20 d., Lietuvai vis dar esant pavergtai tautų kalėjime, Kelmėje, prie V. Putvinskio-Pūtvio kapo, vėl garsiai ištarti naujų Šaulių sąjungos narių priesaikos žodžiai. Po metų vėl pradėtas leisti „Trimitas“, kurio naujais numeriais galime džiaugtis šiandien, kaip ir toliau džiaugiamės augančiomis šaulių gretomis bei prasminga, kilnia ir svarbia jos veikla. Šiandien tuo džiaugiamės jau 105-erius metus.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių vertybės.

„Bendriniai šaulių sporto pratimai“, 1936 m. Leidinį pavartyti galite čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000007687621?searchId=11112666&menuIndex=0&digitalObjectId=190000050805762
Medalis „Atkurta Lietuvos šaulių sąjunga 1989 09 20″, 1989 m.
Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių rinktinės šauliai, 1933 m.
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje garbės šauliai Ona Mikulskienė ir Alfonsas Mikulskis. Klivlendas, JAV, 1980 m.
Lietuvos šaulių sąjungos nariai, XX a. 3-4 deš.
Lietuvos šaulių sąjungos Seinų apskrities šaulių rinktinės nariai. Rinktinė manevrų metu. Prie stalo pasirašo rinktinės vadas Jonas Matelis. 1938 m.
Toronto V. Putvinskio-Pūtvio šaulių kuopos šauliai. Viršutinėje eilėje trečias iš dešinės – ilgametis šios kuopos vadas Vytautas Pečiulis. 1994 m.
Lietuvos šaulių sąjungos 37-ojo Vytauto kalno šaulių būrio šauliai Kauno aerodrome, 1932 m.
Lietuvos šaulių sąjungos šauliai prie vėliavos, XX a. 4 deš.
Lietuvos šaulių sąjungos 37-ojo Vytauto kalno būrio šauliai karinio parengimo pamokoje. Vyrai mokosi šaudyti iš britiškų šautuvų „Ross Enfield“. 1934 m.
Leidinys „Kas tai yra šauliai“, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš. Leidinį pavartyti galite čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000008706214?searchId=72922481&menuIndex=0&digitalObjectId=190000011307904
Šauliai prie paminklo „Už laisvę žuvusiems 1923“ Klaipėdoje, 1937 m.
Lietuvos šaulių sąjungos šauliai klasėje, apie 1930 m.
Lietuvos šaulių sąjungos I Kauno rinktinės XVII Stasio Putvinskio būrio šauliai tvarko bendražygio kapą, XX a. 4 deš.
Lietuvos šaulių sąjungos I Kauno rinktinės šauliai Nepriklausomybės aikštėje, Kaune, ~1937-1938 m.
Žalgirio šaulių kuopos šauliai prie kalėdinės eglutės Klivlende, 1975 m. Iš kairės: Žalgirio šaulių kuopos vadė Ona Mikulskienė, Elena Šarkauskienė; dešinėje: Lilijona Čiplickienė ir Žalgirio šaulių kuopos kompozitorius Alfinsas Mikulskis
Lietuvos šaulių sąjungos garbės pirmininkas Vladas Putvinskis-Pūtvis įteikia vėliavą Kauno šaulių būriui, 1928 m.
Portretas „Putvinskis – šaulių vadas“. Aut. Zofija Kochanauskienė. XX a. 3-4 deš.
Medalis „Vladas Putvinskis-Pūtvis“. Dovana tuometiniam Lietuvos kariuomenės vadui gen. ltn. Jonui Vytautui Žukui. Aut. Petras Repšys, 1996 m.
Alytaus šaulių rinktinės vadas kpt. Antanas Petruškevičius su jaunaisiais šauliais, XX a. 3 deš.
Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio rinktinės šauliai šaudymo pratybose, 1995 m.
Šauliai daro mankštą, XX a. 3 deš.
Aukščiausiosios Tarybos gynėjai šauliai 1991-ųjų sausio įvykių metu. Iš kairės į dešinę stovi: Alius Balutis, Vytautas Jankūnas, Vismantas Čemeška, Eugenijus Žvykas, Vytautas Šaulys, Kęstutis Bakutis ir Albinas Čivas.
Vyčio kryžiaus kavalierius Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas mjr. Mykolas Kalmantas su karininkais šauliais. Antras sėdi Šaulių teatro vadovas kpt. Antanas Gedmantas. Antroje eilėje ketvirtas iš kairės sėdi kpt. Antanas Petruškevičius. XX a. 3 deš.
Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo rinktinės šauliai Kauno santakoje. Kairėje stovi Kauno rinktinės šaulys P. Raila, dešinėje L. Belickas. XX a. 10 deš.
Šauliai ruošia pakėlimui Vyčio Kryžiaus ordino vėliavą, 2021 m.
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje šaulių vizitas Lietuvoje. Čikagos, Floridos ir Kalifornijos šauliai stovi prie Nežinomo kareivio kapo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Centre iš kairės pirmas – LŠS vadas Gediminas Jankus, E. Vengerskas ir Los Andželo J. Daumanto šaulių kuopos vadas Kazys Karuža. 1992 m.
Šaulių kolona, 1939 m.
Lietuvos šaulių sąjungos 37-ojo Vytauto kalno šaulių būrio šaulės priesaika. Šaulė bučiuoja būrio vėliavą. Antrame plane, už vėliavos stovi Šv. Antano parapijos klebonas kan. Juozas Želvys. Naujai priimtų narių prisaikdinimas vyko šaulių būrio metinės šventės metu Vytauto parko aikštelėje. 1934 m.
Lietuvos šaulių sąjungos šaulių moterų tarybos atstovės Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, XX a. 4 deš. II p.
Lietuvos šaulių sąjungos pratybos, XX a. 3-4 deš.
Lietuvos šaulių sąjungos organizuota pirmoji radijo valanda amerikiečiams „Lietuvi, budėk“. Kauno radiofone, prie mikrofono, kalba Lietuvos Šaulių sąjungos vadas plk. Pranas Saladžius. 1938 m.
Šaulės gamina maistą pirmosios Lietuvos šaulių sąjungos moterų šaulių vadovių stovyklos metu, 1934 m.
Lietuvos šaulių sąjungos vado antpečių ženklas. 1992–1993 m.
Lietuvos šaulių sąjungos moterų šaulių surengta loterija, 1938 m.
Lietuvos šaulių sąjungos nario ženklas, XX a. 3-4 deš.
Lietuvos šaulių sąjungos ženklas „Už šaudymą“, XX a. 3-4 deš.
Šaulių žvaigždės medalis, 1939–1940 m. Medalį detaliau apžiūrėti galite čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000010599242?searchId=48586642
Lietuvos šaulių sąjungos 4-ojo Aleksoto šaulių būrio šaulė M. Motiejūnienė, 1932 m.
Grupė Lietuvos šaulių Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 1939 m.
Grupė Lietuvos šaulių ant Gedimino kalno, 1939-1940 m.
Šaulių priesaika Vilniuje, 1992 m.
Lietuvos šaulių sąjungos šaulio raištis, 1989 m.
„Trimitas“, 1939 m. lapkričio mėn. 3 d. Nr. 44 (985). Numerį pavartyti galite čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000037619949?searchId=53087512
Šaulių salvės vadų pasikeitimo ceremonijoje, 2020 m.