Minimos 100-osios Giedraičių mūšio metinės

1918 m. Lietuva ir Lenkija parodė savo norą ir vilti į laisvę, tačiau skirtingi siekiai ir požiūriai į istoriją nulėmė tai, kad konfliktas tarp buvusių broliškų valstybių tapo neišvengiamas. Įveikusi bolševikus, Lietuva ir Sovietų Rusija pasirašė taikos sutartį, kurioje Vilniaus kraštas buvo pripažintas Lietuvai. Tuo pat metu bolševikai vykdė Lenkijos puolimą ir stūmė pastarosios kariuomenę atgal į šalies gilumą, tačiau patyrę pralaimėjimą prie Vyslos, bolševikai buvo privesti trauktis. 1920 m. rugpjūčio 28 d. prie Augustavo priartėjusi Lenkijos kariuomenė pradėjo Lietuvos puolimą ir Lietuvos kariuomenė po nuožmių kautynių buvo privesta trauktis.

Neišsižadėjusi savo ketinimų atsikurti Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje ir nenorėdama sukelti neigiamos tarptautinės reakcijos, Lenkija inscenizavo sukilimą savo kariuomenėje, kurios „sukilusi“ dalis vadovaujama gen. L. Želigovskio užėmė Vilnių ir ketino užimti likusią Lietuvos teritoriją. Lapkričio 17 d. L. Želigovskio pajėgos pradėjo puolimą į Lietuvos gilumą ir užėmusios Giedraičius, Širvintas ir kt. gyvenvietes veržėsi toliau. Nepaisant nuožmaus puolimo, Lietuvos kariuomenė ne tik atsilaikė, bet Lietuvos kariuomenės vado gen. S. Žukausko įsakymu lapkričio 20 d. pradėjo kontrpuolimą Giedraičių link. Norėdama sustabdyti Lietuvos pajėgas, Lenkijos kariuomenė į kautynes metė dalinius iš rezervo, tačiau Lietuvos karių narsos ir įgytos patirties dėka, L. Želigovskio vadovaujami Lenkijos kariuomenės kariai neatlaikė puolimo ir buvo priversti trauktis. Lietuvos kariuomenė, atsikovojusi Giedraičius, toliau tęsė kontrpuolimą ir atsiėmė iki lapkričio 17 d. prarastą teritoriją.

Giedraičių mūšis buvo kova ne tik dėl tam tikros teritorijos, bet ir dėl atsikūrusios Lietuvos likimo. Lapkričio 21 d. Tautų Sąjungos kontrolės komitetas pareikalavo nutraukti karo veiksmus, o Lenkija buvo privesta pripažinti laisvą Lietuvos valstybę.

Giedraičių mūšis ir jo reikšmės atgarsiai nuaidėjo ne tik per Lietuvą, bet ir per visą pasaulį, ir 1927 m. Kaune, Petro Vileišio aikštėje, JAV lietuviai Lietuvos kariuomenės vadui gen. S. Žukauskui, kaip Giedraičių mūšio nugalėtojui, įteikė paradinį kavaleristų kardą.


Lietuvos kariuomenės 2-ojo pėstininkų DLK Algirdo pulko mokomoji kuopa Giedraičių apylinkėje pasibaigus mūšiui. 1920 11 20.