Prieš 110 metų gimė Lietuvos laisvės armijos įkūrėjas ir ideologas brg. gen. Kazys Veverskis-Senis

Kazys Veverskis-Senis gimė 1913 m. gruodžio 9 d. Kalviuose, 10-ies vaikų šeimoje. Valingas ir mokslo siekęs žmogus, baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją, vėliau studijavo Vytauto Didžiojo ir  Vilniaus universitetuose, pastarajame  buvo studentų ateitininkų korporacijos „Kęstutis“ pirmininkas.

1940 m. birželį SSRS okupavus Lietuvą pasitraukė į Vokietiją, gyveno internuotųjų asmenų stovykloje Tilžėje, vėliau – Berlyne.  1941 m. rugpjūtį grįžęs į Lietuvą, su bendražygiais sukūrė kovingiausią 1941–1946 m. karinę politinę pasipriešinimo organizaciją – Lietuvos laisvės armiją. Organizacija buvo įkurta kaip būsimos Lietuvos kariuomenės branduolys nepriklausomybės atkūrimo atveju. Buvo  šios organizacijos vadas, o  nuo 1943 m. vadovavo įkurtai  Vilniaus apygardai. 1944 m. liepos  20 d. LLA buvo suskirstyta į  organizacinį  ir veikiantįjį sektorius. Veikiantysis sektorius buvo pavadintas „Vanagais“ – tai antisovietinių partizanų būriai, vykdantys reguliariosios kariuomenės funkcijas. Štabas, kuriam vadovavo K. Veverskis, buvo įsteigtas Žemaitijoje, prie Platelių ežero, Plokštinės miške. Čia 1944 m. vasarą veikė karinė mokomoji LLA „Vanagų“ stovykla. Kitų apygardų vadai K. Veverskį apibūdino kaip logiškai mąstantį vadovą, turintį stiprią valią ir beribį užsispyrimą.

1944 m. K. Veverskis vadovavo Seredžiaus puolimui, kurio metu užėmė NKVD ir stribų būstinę. Be visų vadovavimo, koordinavimo pareigų, pats rašė, spausdino pogrindinę literatūrą, leido ir platino laikraštį „Karinės ir politinės žinios“.

1944 m. rugpjūčio mėn., kad įtvirtintų LLA autoritetą tarp politinių grupių, K. Veverskis kartu su generolu Motiejumi Pečiulioniu ir inžinieriumi Broniumi Snarskiu įkūrė Lietuvos gynimo komitetą, turėjusį vadovauti visoms besipriešinančio krašto pajėgoms, dalyvavo rengiant LLA programinius dokumentus. K. Veverskiui lemtinga buvo 1944 m. gruodžio 28 d. Tą dieną kartu su ūkininku Boleslovu Gedučiu arkliais tarsi bulvių maišus, iš viršaus apkrautus malkomis, vežė Kauno pogrindžiui LLA dokumentus: „Vanagų“ štabo įsakymus ir kitus raštus apie pogrindinės veiklos organizavimą, 1944 m. gruodžio 5 d. laikraštį „Laisvės karžygys“. Ties Raudondvariu, kairiajame upės šlaite prie sugriauto tilto per Nevėžį, juos sustabdė Raudondvario miestelio milicija ir stribai, norėdami patikrinti dokumentus. K. Veverskis turėjo dokumentus Jono Medelio pavarde, tačiau, įvertinęs iškilusį pavojų, puolė bėgti į šlaitą, kur buvo nušautas. Po K. Veverskio žūties nutrūko Lietuvos gynimo komiteto veikla, LLA neteko organizacinio savarankiškumo.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose saugomą portretą „Kazimieras Veverskis LLA vadas, brigados generolas (1913-1944)“ 1998 m. nutapė dailininkas Valentinas Alfonsas Gerulaitis (1928-2018).