Prieš 120 metų gimė Lietuvos partizanas Zigmas Drunga-Šernas, Mykolas Jonas

Zigmas Drunga, dar žinomas Šerno ir Mykolo Jono slapyvardžiais, gimė 1904 m. sausio 2 d. Utenos apskrities Užpalių miestelyje. Mokėsi Zarasų progimnazijoje, Rokiškio gimnazijoje, būdamas moksleiviu, priklausė pavasarininkų, skautų, ateitininkų organizacijoms bei Lietuvos Šaulių Sąjungai. 1928 m. (pasak kitų šaltinių – 1929 m.) baigė Kauno karo mokyklą ir buvo paskirtas į Ketvirtąjį Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulką. 1932 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų aviacijos skyrių. 1935 m. gavo kapitono laipsnį ir tapo Lietuvos karo aviacijos žvalgu.

1936 m. vedė mokytoją Bronę Matiekaitytę, su kuria susilaukė sūnaus ir dukters.

Paskutiniais nepriklausomybės metais majoras Z. Drunga vadovavo Karo aviacijos štabo II (Žvalgybos) skyriui. 1940 m. vasarą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant jos kariuomenę, liepos 2 d. paleistas į atsargą. Iki 1940 m. birželio 1 d. išskraidė 302 valandas.  Vengdamas sovietų represijų, išvyko į Ramygalą (Panevėžio r.), kur žmona dirbo pradžios mokyklos mokytoja.

Vokiečių okupacijos metais grįžo į Kauną, kur, dirbdamas sandėlininku, o vėliau – vadovaudamas Kauno priešgaisrinės tarnybos Apsaugos skyriui, įsitraukė į pogrindinę veiklą – spausdino pogrindinį laikraštį „Baltija“, dirbo Lietuvių fronto Kauno apygardos štabe. Antrajai sovietų okupacijai artėjant ir traukiantis vokiečiams, Z. Drunga liko Lietuvoje ir su šeima pasitraukė į Zapyškį. 1944 m. prisidėjo Prienų apylinkėse organizuojant Geležinio Vilko pulką. Frontui praslinkus, grįžo į Kauną.

Tuomet Z. Drunga kurį laiką dirbo Kauno gaisrinės viršininku. Jausdamas, kad gali būti suimtas, ėmė slapstytis. Jį buvo suėmę Šilavoto (dab. Prienų r.) stribai, bet po keleto parų pavyko pabėgti. 1945 m. birželį Z. Drunga prisijungė prie Tauro apygardos partizanų štabo, o tų pačių metų spalio 22 d. pradėjo eiti apygardos vado pareigas.

Einant vado pareigas, Z. Drungai teko spręsti daugybę organizacinių klausimų: pertvarkyti Tauro apygardos ribas ir organizacinę struktūrą; suorganizuoti štabą ir spaudą; plėtoti ryšius su kitomis partizanų apygardomis ir užsieniu; rūpintis nukentėjusiųjų nuo okupantų šalpa; rūpintis partizanų materialiniu aprūpinimu, skiriamaisiais ir pasižymėjimo ženklais, laipsniais.

1946 m. balandį Z. Drunga susitiko su Dzūkijos partizanų vadais. Kartu nutarta regiono partizanų apygardas sujungti į didesnį vienetą – Pietų Lietuvos partizanų sritį. Z. Drunga, būdamas srities vado pavaduotoju, toliau mezgė ryšius su kitomis apygardomis. Tuo tikslu 1946 m. gegužės 28 d. teko susitikti su Aukštaitijos partizanų įgaliotiniu. Įgaliotinis buvo liūdnai pagarsėjęs MGB agentas Juozas Markulis. Visgi buvo nuspręsta sudaryti bendrą partizanų vadovybę.

1946 m. birželio 5 d. okupantams buvo išduota apytikrė Tauros apygardos partizanų dislokacijos vieta ir Griešių miške (dab. Kazlų Rūdos sav.) įvyko kautynės. Partizanams, nukovusiems 23 NKVD smogikus, pavyko ištrūkti iš apsupties.

Netrukus Z. Drunga išvyko megzti ryšių su Žemaitijos partizanais. Grįžtantys Z. Drunga ir jo apsauga 1946 m. birželio 12 d. miške ties Agurkiškės kaimu (dab. Šakių r.) pateko į okupantų pasalą. Atsišaudydami partizanai mėgino pasitraukti, tačiau NKVD smogikų buvo daugiau ir daug partizanų žuvo. Z. Drunga buvo sužeistas. Nenorėdamas pakliūti okupantams gyvas, susisprogdino granata. Surinkę jo palaikus, žmonės jį ten ir palaidojo.

Zigmas Drunga po mirties apdovanotas visų trijų laipsnių Laisvės Kovos Kryžiais su kardais. 1997 m. gruodžio 22 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius) ir pulkininko laipsnis (po mirties).

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių nuotraukoje – grupė Lietuvos kariuomenės karininkų ir civilių su moterimis iškyloje gamtoje. Ltn. A. Miliauskas – šviesiu lietpalčiu, priekyje civiliais rūbais ir su baltu šaliku sėdi Zigmas Drunga – būsimasis Tauro apygardos partizanas. Pajuostis, 1930 m. gegužės 4 d.