Prieš 145 metus gimė aviacijos gen. ltn. Juozas Kraucevičius

Kovo 31 d. minime 145-ąsias Aviacijos viršininko gen. ltn. Juozo Kraucevičiaus gimimo metines. Gimė 1879 m. Sprakšių kaime, Šiaulių aps. 1898 m. savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę. Būdamas 22 metų baigė Vilniaus karo mokyklą. 1904–1905  m. kovėsi Japonijos ir Rusijos kare, vėliau tęsė mokslus aviacijos karininkų mokykloje.

Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, buvo sužeistas, iki to laiko jau buvo atlikęs 60 kovinių skrydžių. 1915 m. J. Kraucevičius paskirtas Šiaurės vakarų fronto 5-ojo aviacijos diviziono vadu, dar po metų – už nuopelnus laipsnis pakeltas iki pulkininko, paskirtas fronto aviacijos inspektoriumi. Po 1917 m. spalio perversmo Rusijoje pasitraukė iš kariuomenės ir kurį laiką mokytojavo Kaukaze. Buvo įstojęs į Denikino baltagvardiečių armiją.

1920 m. grįžo į Lietuvą, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į Aviacijos dalį, ėjo vado pareigas ir taip pat dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose, parašė Aviacijos kurso konspektą. 1920 m. rugsėjo 1 d. suteiktas inžinerijos generolo laipsnis. J. Kraucevičius sėkmingai reformavo Lietuvos besikuriančią aviaciją, kuri dalyvavo Nepriklausomybės kovose. J. Kraucevičius taip pat skraidė į frontą.

Paties prašymu 1927 m. išleistas į atsargą, dirbo „Škoda“ atstovu Lietuvoje. Sovietams okupavus Lietuvą išvyko, bet 1945 m. Prahoje sovietų saugumo suimtas ir įkalintas filtracijos lageryje, paleistas iš lagerio buvo mobilizuotas į Raudonosios armijos atsargos diviziją. Išleistas grįžo į Lietuvą, bet buvo suimtas NKDV ir žiauriai tardytas, galiausiai ištremtas į Karagandos sritį. Po beveik 7 metų, 1954 m. grįžo į Kauną. Užsiėmė bitininkyste, iki mirties 1964 m. dirbo Kauno politechnikos instituto apsaugoje.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių vertybės.

Gen. ltn. Juozas Kraucevičius, XX a. 3 deš.
Portretas „Pulkininkas Kraucevičius“, XX a. 4 deš. Autorius Jonas Mackevičius
Lietuvos kariuomenės lakūnas gen. ltn. Juozas Kraucevičius šaudymo pratybose, XX a. 3 deš.
Aviacijos vadas gen. ltn. Juozas Kraucevičius (centre) pasitinka svečius, 1926 m.
Lietuvos karo aviacijos viršininkas gen. ltn. Juozas Kraucevičius (žvalgo kabinoje) su lakūnu prie lėktuvo LVG C VI, XX a. 3 deš.
Lietuvos kariuomenės Aviacijos dalies karininkai, XX a. 3 deš. I pusė. Gen. ltn. Juozas Kraucevičius stovi viduryje
Lietuvos karo aviacijos lakūnų rikiuotė prie žvalgybinių lėktuvų „Ansaldo SVA-10“, 1923-1927 m. Gen. ltn. Juozas Kraucevičius stovi centre
Gen. ltn. Juozas Kraucevičius, XX a. 4 deš.
Grupė Lietuvos ir Latvijos karo aviacijos lakūnų, 1925 m. Gen. ltn. Juozas Kraucevičius stovi pirmojoje eilės ketvirtas iš dešinės
Kariuomenės vado gen. ltn. Juozo Kraucevičiaus (vadovavo 1921-1922) pareigų perdavimas gen. ltn. Juozui Stanaičiui (vadovavo 1922-1923), 1922 m. vasario 11 d. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės, pirmas mjr. Jonas Gricius, trečias plk. Mykolas Velykis, ketvirtas gen. ltn. J. Kraucevičius, penktas gen. ltn. S. Stanaitis, septintas kpt. Juozas Papečkys, aštuntas gen. ltn. Stasys Nastopka, devintas gen. ltn. Jurgis Kubilius? vienuoliktas plk ltn. Ignas Musteikis. Sėdi ant žemės, antras iš kairės plk. ltn. Julius Čaplikas, penktas kpt. Kazys Bobelis. Stovi pirmoje eilėje iš dešinės pirmas plk. Vincas Grigaliūnas-Glovackis, plk. Pranas Jackevičius, Stovi pirmoje eilėje, iš kairės antras plk. Mikas Rėklaitis, šeštas mjr. Aleksandras Jakaitis, aštuntas plk. Pranas Tamašauskas. Antroje eilėje iš kairės antras plk. ltn. Emilis Vimeris, antroje eilėje pirmas iš dešinės kpt. Kazys Skučas. Trečioje eilėje stovi, iš kairės antras mjr. Klemensas Popeliučka, trečias plk. ltn. Vladas Skorupskis, šeštas kpt. Vaclovas Biržiška