Tankas „Vickers-Carden Loyd“

Tankų įsigijimo procesas Lietuvos kariuomenėje prasidėjo jau po Nepriklausomybės kovų. Pirmieji įsigyti tankai – „Renault FT  17“. Vis dėlto buvo pastebėtos šių tankų konstrukcijos problemos, kurios trukdė tinkamai atlikti taktikos pratimus. Todėl pradėta svarstyti apie Lietuvos kariuomenės šarvuotosios technikos parko modernizavimą.

Naujos šarvuotosios technikos Lietuvos kariuomenei paieška prasidėjo 1928 m., kai spalio 6 d. krašto apsaugos ministro įsakymu buvo sudaryta komisija, turinti vykti į Didžiąją Britaniją, Belgiją, Prancūziją, Italiją, Čekoslovakiją ir Vokietiją susipažinti su šių valstybių firmų gaminamais šarvuotaisiais automobiliais, tankais, žvalgybos, ryšių ir kitomis šarvuotosiomis kovos mašinomis. Vis dėlto tąkart nei naujų tankų, nei šarvuotųjų automobilių Lietuvos kariuomenė neįsigijo.

Mėginimai modernizuoti Lietuvos kariuomenės šarvuotosios technikos parką buvo atnaujinti jau XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. Šiam tikslui įgyvendinti buvo pasirinkta kompanijos „Vickers Armstrongs“ technika. 1933 m. gruodžio 9 d. Karo technikos tiekimo skyriaus viršininkas plk. K. Jonūnas ir kompanijos „Vickers“ įgaliotinis pasirašė sutartį, kuria ši D. Britanijos firma įsipareigojo pristatyti 16 tankečių su ginkluote, amunicija ir atsarginėmis dalimis, Lietuvai už šią techniką sumokėjus 42 600 svarų ir 6 šilingus. Taip 1935 m. vasario 4 d. Šarvuočių rinktinės žinion buvo galutinai perduotos naujosios Lietuvos kariuomenės šarvuotosios mašinos – 1933 m. modelio „Vickers-Carden Loyd“ tanketės (lengvieji tankai), kurios Lietuvos biudžetui iš viso kainavo beveik 1,3 mln. Lt.

Lengvasis tankas (dokumentuose ir istoriografijoje dažnai dar įvardijamas kaip tanketė) „Vickers-Carden Loyd“ (VCL) svėrė 3,8 t (su ginkluote ir įgula), jo aukštis siekė 188 cm, plotis – 190 cm, ilgis – 365 cm, prošvaisa – 26 cm. Tankas, turėdamas 6 cilindrų, 56 AG, skysčiu aušinamą variklį, galėjo pasiekti didžiausią 45 km/val. greitį, įveikti 45° įkalnes, 1,5 m pločio griovius ir 0,6 m aukščio stačias sieneles. Mašina iš viso turėjo 6 pavaras – 5 priekines ir 1 atbulinę. Pripylus pilną baką ir nepapildant degalų, keliais galėjo nuvažiuoti 200–300, o raižyta vietove – 70–100 km. Be degalų bake telpančių 97,8 l benzino, dar buvo gabenama 20,45 l tepalo ir 15,9 l aušinimo vandens. „Vickers-Carden Loyd“ buvo ginkluotas vienu sunkiuoju „Vickers“ sistemos kulkosvaidžiu, jo šarvų storis – nuo 6 iki 9 mm, įgulos, kurią sudarė du žmonės – vairuotojas ir tanko vadas, vietos atitinkamai įrengtos tanko priešakyje ir bokštelyje.

Informacija: Šarūnas Volungevičius „Lietuvos kariuomenės tankai ir jų vaidmuo valstybės gynybos planuose XX a. 4-ajame dešimtmetyje“ (Karo archyvas XXXIII. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2018).