Vytauto Didžiojo karo muziejaus pastato dalies atnaujinimas

Lietuvos energetikos ministro 2020 liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-199 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus pastato daliai, adresu Vytauto pr. 49, Kaunas, esančiai Karo medicinos teritorijoje, yra skirtas finansavimas.

Projekto tikslas: pagerinti pastato ir jo inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes, didinant energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos lėšos, skiriamos pastatui eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams.

Projekto rezultatas: padidinta pastato energetinio  naudingumo klasė nuo dabartinės F iki C energetinio efektyvumo klasės, metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažintas 30,97t, muziejaus darbuotojams sudarytos higienos normas atitinkančios darbo sąlygos, o muziejinės vertybės saugomos tam pritaikytoje aplinkoje.

Projekto esmė: įgyvendinti energijos taupymo priemonių grupes, kurios padės ne tik taupyti šiluminę energiją, bet ir pagerins konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinę bei estetinę būklę.

Projekto problematika: pastatas statytas XIX amžiuje, intensyviai eksploatuotas, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,  ilgą laiką nebenaudotas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas,  pastato šilumos nuostoliai neatitinka normatyvinių reikalavimų, suirusios inžinerinės sistemos.

Sprendimo būdas: pasinaudojus Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ programa ir Krašto apsaugos ministerijos skiriamais asignavimais, įgyvendinti išsamaus energijos vartojimo audito rekomendacijas.

Veiklos: pastato dalyje planuojama įrengti 50 darbo vietų, atviras muziejaus rinkinių saugyklas, kuriose bus organizuojamos ekskursijos, bendradarbiaujant su universitetais, Lietuvos ir užsienio muziejais rengiamos konferencijos, atliekami moksliniai tyrimai.

Tikslinės grupės: Karybos istorijos, Edukacijos, Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo, Lankytojų aptarnavimo ir renginių, restauravimo skyriaus darbuotojai, lankytojai, kurie tyrinės muziejaus rinkiniuose saugomas muziejines vertybes (universitetų mokslininkai, studentai ir kiti karo istorija besidomintys entuziastai).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-05-31

Daugiau apie 2014-2020 m. ES fondų investicijas: https://bit.ly/2Na6fUk